Samenwerken aan LOB op het Fioretti College

door: Willie Stevens

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is een aangelegenheid van alle partijen in de onderwijsketen: scholen voor V.O en MBO- instellingen. Veel onderwijsorganisaties hebben initiatieven ontwikkeld om de doorstroom van elke onderwijssector naar het vervolgonderwijs te verbeteren, denk bijvoorbeeld aan Stick Together in onze regio.

De belangrijkste stap die we op het Fioretti College de laatste jaren hebben gezet is een interne kwaliteitsslag op LOB. Het LOB beleidsplan is het resultaat van een uitgebreide LOB scan en interne discussie met decanen, mentoren, stagedocenten etc. LOB wordt integraal aangeboden op het Fioretti College. LOB heeft een volwaardige plek in het programma van de leerling gekregen. Door scholing en trainingen hebben we de vaardigheden van docenten en decanen verder geprofessionaliseerd. LOB is een proces waarin collega’s een belangrijke rol spelen door te inspireren, te begeleiden en de juiste vragen te stellen aan de leerling.
Ook de ouders worden nadrukkelijk betrokken bij LOB, dit doen we door speciale ouderavonden waarin LOB en keuze centraal staan.

Komend schooljaar gaan we samen met de loopbaangroep verder met de professionalisering. Ieder team heeft straks een eigen LOB schoolcoach die garant staat voor borging van goede LOB gesprekken met de leerling.

De afgelopen jaren is het percentage VSV voor onze school geweest:

2008 4,1 %; 2009 4,5%; 2010 1,1%; 2011 1,8%; 2012 1,2%; 2013 0,4 % en 2014 1.1%.

Voor VSV moet wel opgemerkt worden dat er een bijstelling in de registratie heeft plaatsgevonden. In de eerste jaren werd een afstromer van het vmbo naar het PRO ook als VSV-er geregistreerd. De norm voor VMBO bovenbouw is nu 4%, we zitten daar dus ruim onder.

Aandacht voor LOB heeft zeker geleid tot het voorkomen van VSV en betere keuzes van leerlingen voor het vervolgonderwijs. Borging van LOB is dan ook een taak van iedere medewerker bij ons op school, het verdwijnt niet meer van onze werkagenda!

SLOB verweven in alle leerlagen van Zwijsen College

Door: Mirande van Beurden

Op het Zwijsen College is Studie- en Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (SLOB) een belangrijk onderdeel van het lesaanbod. SLOB is in alle leerlagen verweven. Het wordt steeds belangrijker en blijft zich uitbreiden.

De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in educatie voor mentoren. We vinden het belangrijk dat voort te zetten. Mentoren worden steeds kundiger. Je merkt dat ze zich hierdoor ook verantwoordelijker gaan voelen. Ze voelen zich betrokken bij de loopbaan van de leerling. Steeds vaker kunnen zij bieden wat nodig is. Door externe coaching hebben we de docent bewust gemaakt van zijn intrinsieke motivatie. Vanuit eigen ervaring in de loopbaan maken ze de koppeling naar de leerling.

Er wordt alert gereageerd op en intensief aandacht besteed aan leerlingen die dreigen uit te vallen. Mentoren, decaan en teamleiders werken samen om de leerling in kaart te brengen, te ondersteunen en te motiveren de juiste keuze te maken voor de toekomst. Er wordt geïnvesteerd in kennisontwikkeling en benadering van leerlingen. Mentoren krijgen training op maat. De ene mentor ontwikkelt zich in gespreksvaardigheden, terwijl de andere zich verdiept in het studieaanbod.

De algemene tendens is leerlingen stimuleren en laten verdiepen in de loopbaan en waar nodig persoonlijk ondersteunen. We gaan uit van de mogelijkheden van de leerling.

Door SLOB in te zetten en samen te werken met andere scholen is het het Zwijsen College gelukt het percentage schooluitval terug te brengen. Als we de uitval in 2013 en 2014 vergelijken met de 3 voorafgaande jaren constateren we een vermindering van 69,48%. Dat hopen we zo vol te houden.

zwijsen

90% van de VMBO-ers aangemeld voor vervolgkeuze

Dit jaar werken we in regio Noordoost-Brabant bij de overgang VO-MBO voor het eerst met de producten van Intergrip. Een projectgroep o.l.v. Desirée Vonk begeleidt de implementatie. Verder zitten Paul Schraven (Bossche Vakschool), Eustaach van Lent (ROC de Leijgraaf), Jos Broekman (MBO Helicon) en Iris Franken (ROC de Leijgraaf) aan tafel. Namens Intergrip/Auditconnect sluit Marjolein Veenstra aan.

In regio 36A is men gestart met het product Overstap VO-MBO ter vervanging van het oude product “VSV-manager” en met succes. “Op dit moment heeft  90% van de VO-leerlingen de vervolgkeuze ingevuld”, aldus Desirée.

IMG_2427

Het product legt de verantwoordelijkheid voor de leerlingen bij beide partijen neer. De taak van het voortgezet onderwijs is het vastleggen van de vervolgkeuzes van alle VMBO- en HAVO-leerlingen. Het is aan het MBO om vervolgens te controleren of deze leerlingen ook daadwerkelijk zijn aangekomen.

Deze combinatie zorgt ervoor dat mogelijke risicoleerlingen vroegtijdig gesignaleerd worden. Bovendien kunnen zij zelfs via het systeem overgedragen worden aan Leerplicht.

Wethouder Eric Logister reageerde via Twitter gelijk enthousiast.

In zowel regio 36A als regio 36B wordt dit jaar gewerkt met het Digitaal Doorstroomdossier.

Bij de overdracht van een leerling aan het MBO, overhandigt het VO het zogenaamde doorstroomdossier. Dit dossier bevat alle gegevens die relevant zijn voor de doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs. In opdracht van verschillende VO’s en MBO’s werd het doorstroomdossier geautomatiseerd. Het resultaat: het Digitaal doorstroomdossier. Hierdoor is het verzamelen en doorsturen van gegevens vele malen sneller, gemakkelijker en effectiever geworden. Bovendien creëert het uniformiteit in de aanmeldingen.

In het Digitaal doorstroomdossier vult de leerling zijn eigen deel in. Dit bestaat onder andere uit persoonsgegevens, aangevuld met informatie over de studieloopbaan en eventuele werkervaring. Om het dossier compleet te maken wordt eveneens het advies van een mentor of decaan opgenomen. Nadat het dossier volledig is ingevuld kan het doorgestuurd worden naar het betreffende MBO, waar het dient als handvat voor de intake van de betreffende leerling.

Regisseur worden van je eigen toekomst

door: Reinoud van Uffelen

“Het podium staat klaar, het licht is uit, de spot gaat aan. Het gaat beginnen. Ten tonele verschijnt de acteur. Zodra hij het spotlicht in stapt, is alle aandacht op hem gevestigd.”

Met deze woorden begint Sander van Roy van Sancta Maria Mavo zijn inleiding van het draaiboek Het Changement. Het draaiboek beschrijft de uitwerking van een onderwijsconcept. Het heeft als doel voortijdige schoolverlaters en dreigende afvallers weer op de rails te helpen en te motiveren. Door deel te nemen aan dit programma worden leerlingen positief geprikkeld en krijgen ze een beter inzicht in wie ze zijn en wat ze wél kunnen.

“Met Het Changement proberen we leerlingen weer te laten ervaren dat ze belangrijk zijn en dat, wat er ook gebeurt, zij zelf de regisseur zijn over hun eigen leven.” aldus van Roy.

Wat ooit begon als een project vanuit VSV lijkt inmiddels behoorlijk ingedaald in de school. Sancta Maria Mavo is een kleinschalige school met 430 leerlingen. Binnen het VMBO in ’s-Hertogenbosch e.o. is de Sancta Maria Mavo dé categoriale school.

Op 22 april had ik een gesprek met Arno van Weert en Sander van Roy over “Het Changement”. Het was een leuk gesprek waarbij voor de verantwoording van het project vier vragen beantwoord moesten worden. Dat gebeurde eigenlijk vanzelf en hieronder kunt u de antwoorden lezen. In het voorjaar van 2016 zal Sander van Roy op de slotconferentie van ons regionale VSV-convenant een interactieve workshop verzorgen.

Wat heeft u en uw school geleerd van dit project?

In eerste instantie was het echt een project en hebben we het ingezet in 3 vmbo en dan vooral voor de zittenblijvers. Zij kregen een ander programma aangeboden gericht op persoonlijkheidsontwikkeling. Inmiddels is het uitgerold in de bovenbouw en volgend jaar zullen we ook zaken kopiëren naar het mentoraat van de onderbouw. Dit is nuttig voor iedere leerling en moet niet afhankelijk zijn van een dagdeel en de drie docenten die in het project zitten. Daarbij helpt het zeker dat we een kleinschalige school zijn. In ons schoolklimaat is het vanzelfsprekend dat leerlingen, ouders en docenten elkaar goed kennen; iedereen wordt gekend en herkend.

Op welke manier heeft dit project bijgedragen aan bestrijding van VSV of meer specifiek Maatschappelijke uitval?

Met “Het Changement” helpen we leerlingen uit mineur naar de positiviteit. Je brengt ze of naar de 4e klas of eventueel naar het MBO, maar dan wel met een positieve mindset. De keuze die een leerling eindelijk maakt is een keuze vóór en niet een keuze tegen.

Hoe heeft spreiding naar de andere scholen plaatsgevonden?

Wij hebben samengewerkt met het Pierson. Daar heeft “Het Changement” niet als zodanig plaatsgevonden, althans niet onder die naam. Maar we hebben wel elkaar gestimuleerd en ik heb zelf daar een aantal docenten getraind. Op het Pierson is men bezig met het “Waslijn”-project en ook daar draait het om de positieve mindset van de leerling.

Wat is uw aanpak in het extra convenantsjaar?

Volgend jaar is een overgangsjaar. In de onderwijsvernieuwing waar we mee bezig zijn krijgt het project een plaats. Dat betekent dat als het VSV-convenant afloopt, dat de aanpak ook geborgd is.

Een digitale methode voor loopbaanoriëntatie op Metameer

door: Harry Flaton

Op het vmbo van Metameer staat loopbaanleren centraal. De kernvragen “wie ben ik”, “wat wil ik” en “wat kan ik” vormen de rode draad in vier jaar onderwijs. Om tot antwoorden te komen op deze vragen worden er loopbaanreflectiegesprekken gevoerd. De afgelopen 2 jaar zijn alle mentoren van klas 2, 3 en 4 geschoold door Nard Kronenberg in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken.

De inhoud van de loopbaanreflectietraining is gekoppeld aan de vijf loopbaancompetenties:
-Kwaliteitenreflectie
-Motievenreflectie
-Werkexploratie
-Loopbaansturing
-Netwerken.

Deze vijf loopbaancompetenties vormen de basis voor de digitale LOB-methode Qompas die sinds het schooljaar 2014-2015 wordt ingezet vanaf het tweede leerjaar t/m het vierde leerjaar. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt Qompas ook ingezet in de brugklas

Met deze methode leren de leerlingen vragen over zichzelf beantwoorden(denk aan de eerdergenoemde kernvragen) en testen zij zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan een beroepentest en een kwaliteitentest. Testen die je vaker in die vier jaar kan laten terugkomen. De methode bevat uitgebreide informatie over de vakken en programma’s die de sector vmbo op Metameer aanbiedt. De loopbaanreflectiegesprekken hebben een duidelijke rol in Qompas. Ook staat vermeld welke vakken en vaardigheden voor een opleiding vereist zijn.

Persoonlijk dossier/Portfolio LOB

Leerlingen nemen tijdens hun vmbo loopbaan deel aan verschillende activiteiten in en buiten school. Zo zijn er de speeddate en beroependagen in het tweede leerjaar. In de bovenbouw lopen leerlingen stages, bezoeken open dagen en informatieavonden. Ook lopen alle bovenbouwleerlingen een dag mee in het mbo. Daarnaast hebben de vakken met hun vakdocenten hierin ook een rol. Denk aan excursies die leerlingen hebben gehad óf aan pronkstukken van een leerjaar waar zij trots op zijn.
Leerlingen kijken continue terug op deze activiteiten, kijken continue terug op hun ervaringen. Deze ervaringen worden geborgd door de leerlingen in Qompas. Er vormt zich een persoonlijk dossier/portfolio. De mentor voegt daar verslagen en actielijstjes aan toe van de gevoerde loopbaangesprekken. Zo groeit het persoonlijk dossier/portfolio en is de leerling eigenaar van zijn/haar eigen loopbaan.

Mentoren op Udens College beter toegerust

Drie vragen aan Betsie van Kuppen

Hoe is het LOB-traject op uw school opgepakt. Wat is er binnen uw school veranderd door dit traject?

Wij hebben een groep mentoren getraind op het gebied van LRG gesprekken voeren met hun leerlingen. We hebben dit gedaan in groepen tot 10 mentoren. Per groep hebben de mentoren 2 trainingsdagdelen van 4 uur gekregen, verzorgd door de LRG schoolcoaches Yvette van Wijk, Msc. en Betsie Kuppen, decanen Udens College, sector vmbo.

Tussendoor gaan de mentoren aan de slag met het oefenen in de praktijk. Daarnaast wordt er iedere periode minimaal één gesprek opgenomen en besproken met een van de schoolcoaches. (supervisie).

Vervolgens wordt in de derde periode van het schooljaar een intervisie bijeenkomst gehouden. Hierbij zijn de opgenomen gesprekjes onderwerp van intervisie. Mentoren geven elkaar feedback over dat wat ze gezien en geleerd hebben, tops en tips worden uitgewisseld.

Wij zien en ervaren dat mentoren zich beter toegerust voelen om de persoonlijke begeleiding van de mentorleerlingen inhoud en richting te geven. Mentoren ervaren de training als zeer zinvol en hands-on, praktisch nuttig.

Wat neemt u mee van dit traject en hoe borgt u dit in de organisatie?

Wij nemen van dit traject mee, dat wij dit als rode draad in de begeleiding in gaan zetten, met name op de afdeling Basis en Kader zijn we daar het verste mee. Dit schooljaar zijn ook de eerste onderbouw mentoren getraind, ieder jaar gaan we een stapje verder, en zo hopen we de LOB/LRG vlek verder te verspreiden.

Wij hebben met name gekozen om mentoren in eerste instantie hiervoor te vragen, uit te nodigen, waardoor we meer kunnen sturen en met name kartrekkers en initiatiefnemers en enthousiastelingen vooraan zetten. Dat heeft een goede uitwerking op anderen, die ook nieuwsgierig worden, en naar de training gaan vragen: wanneer ben ik dan aan de beurt. Dit werkt heel anders dan verplicht het aan te reiken, dus!

Op welke manier heeft dit traject bijgedragen aan het voorkomen van VSV of meer specifiek Maatschappelijke uitval?

Komend schooljaar gaan we op de afdeling Bovenbouw Beroeps, sub afdeling PIE, starten met het voeren van LRG gesprekken met ALLE leerlingen, als wezenlijk, want kern onderdeel van hun praktijkvak. De vakdocenten die hier nog niet voor getraind zijn, krijgen een speciaal traject aangeboden.

Het is moeilijk om aan te tonen dat dit traject nu al een positieve uitwerking zou hebben op voortijdig schoolverlaten. Bij VSV op het vmbo gaat het meestal over een scala aan problematiek en is de gekozen oplossing vaak een onderdeel van weer een ander probleem.

Ten aanzien van het meer gestroomlijnd doorstromen van vmbo naar mbo ben ik er zeer van overtuigd, dat hier een belangrijke bijdrage wordt geleverd om tot beter toegeruste leerlingen en vervolgkeuzes te geraken bij de grote gemene deler.

Mentoren voeren nu inhoudelijke gesprekken met juist die leerlingen, die dat meer dan gemiddeld nodig hebben: hier is nog een verbeterslag te maken. (zie ook antwoord op vorige vraag)

Dag van de Leerplicht 2015

Een korte reportage met 5 tweets en 5 foto’s

Ook dit jaar werd er in onze regio aandacht besteed aan de Dag van de Leerplicht. Wat je in feite natuurlijk om zou moet denken zoals wethouder Kees van Geffen van de gemeente Oss terecht opmerkte.

De dag begon met een Bestuurlijk Overleg. Onder voorzitterschap van wethouder Eric Logister (‘s-Hertogenbosch) werden de thema’s VSV en Kwetsbare Jongeren gekoppeld en werd de begroting voor het laatste convenantsjaar 2015/2016 vastgesteld. Ook werd vooruitgekeken naar de periode daarna, want het is belangrijk ook na het convenant te blijven samenwerken in de regio.

Tegelijkertijd werden er in ‘s-Hertogenbosch taarten uitgedeeld. “En niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook leerlingen van het entreeonderwijs en de Bovenschoolse Voorziening krijgen een bezoek” vertelde Liesbeth Endendijk van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

In Oss ging de aandacht uit naar de groepen acht. Deze leerlingen staan op het punt om de stap te zetten naar het voortgezet onderwijs. Ronald Nijhuis van het RBL BNO “De meesten van hen hebben dan ook de leeftijd van 12 jaar bereikt. Volgens de leerplichtwet zijn zij vanaf die leeftijd medeverantwoordelijk. Wij dachten dat het goed zou zijn om hen hierover goed te informeren op een leuke wijze.”

Op het Koning Willem I College vond er in de middag een ontmoetingsbijeenkomst plaats. “Omdat wij samen verantwoordelijk zijn voor jongeren” zei presentator Reinoud van Uffelen. Medewerkers van leerplicht en RMC uit ‘s-Hertogenbosch en Heusden waren aanwezig net als medewerkers van het RBL Sint-Michielsgestel e.o, het RBL BNO en de Regio Rivierenland. Marijke Mahieu en Irma Verweij vertelden iets over hun werk.

Er was een optreden van zangeres Eefke van der Loop, een interview met twee soms spijbelende leerlingen en een debat.

De dag werd dit jaar afgesloten met The Competition, de sectorwerkstukwedstrijd van 9 VMBO-scholen op het Koning Willem I College.

De volgende ochtend bracht Aleksandra Essens van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een bezoek aan de Entreeopleiding.

Aleksandra:” Het was een succes op de Weidonklaan! Uit het overzicht blijkt dat de groep van Margot (YO1D1A) en de groep van Anouk (YO1Z1D) de hoogste presentie hadden. Als leuke attentie heb ik deze groepen verrast met een lekkere taart. Tevens zijn er 2 leerlingen die individueel een goede score hebben, zij hebben een doosje bonbons gekregen. Zo ontzettend leuk om nu zelfs een jongen waar ik ooit een proces-verbaal tegen opgemaakt heb op het VO een compliment en kleinigheidje te geven. Hij had de beste aanwezigheid! Een meisje dat vaak rustig is en die je niet op de voorgrond ziet heb ik extra in het zonnetje gezet en naar voren geroepen. Ze had een kaartje van de docenten gehad (deze heeft ze voorgelezen) met een compliment voor haar aanwezigheid. Je zag ze stralen!

Deze diashow vereist JavaScript.

Handboekje voor betrokken begeleiders

Op het Koning Willem I College reikte Stephanie Kuijper (directeur Studenten Succes Centrum) het eerste exemplaar van het ‘Handboekje voor betrokken begeleiders’ uit aan Jeanette Noordijk, voorzitter College van Bestuur.

Het handboekje wil een overzicht geven van de voorzieningen die het college biedt om jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte te helpen. In het handboekje zijn ook verschillende externe partners opgenomen.

Het boekje wordt deze week verspreid op de onderwijsafdelingen en is bedoeld voor alle medewerkers. Het boekje is een eerste inventarisatie en zal steeds worden aangevuld met actuele informatie.

Het boekje is ook hier in te zien.

Een proefexemplaar werd vorig jaar op de Dag van de Leerplicht gepresenteerd en nu ligt er dan een eerste echt gedrukte exemplaar. Cor van Gerven, lid van het College van het Bestuur, noemde dit een mooi resultaat van de samenwerking tussen VSV en SSC.

Oorkonde voor Paul Schraven

Tijdens een etentje ter afsluiting van het project VSV-manager in Restaurant Tasty van de Bossche Vakschool werd een oorkonde uitgereikt aan brugwachter Paul Schraven. Paul was intensief betrokken bij dit project waarmee in de regio ‘s-Hertogenbosch e.o. de overgang VMBO-MBO in beeld werd gebracht. Dit om te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen de overstap maken naar het MBO.

Paul weet als geen ander dat mensen belangrijker zijn dan systemen en heeft al die tijd geïnvesteerd in goede relaties. Dat is hij blijven doen want inmiddels is de decaan van de Bossche Vakschool betrokken bij de implementatie van het Digitaal Doorstroomdossier en de module overstap VO-MBO van Intergrip.

Maarten Koelink (Baanderherencollege) gaf aan tevreden te zijn met het nieuwe systeem en vooral met de prettige samenwerking met Paul Schraven en Desiree Vonk (Koning Willem I College).

Ook Aleksandra Essens van de gemeente ‘s-Hertogenbosch sprak nogmaals uit het belangrijk te vinden dat collega’s van VMBO en MBO elkaar blijven vinden.

Paul, bedankt voor de prettige samenwerking!

Reinoud van Uffelen, programmamanager VSV Noordoost-Brabant en voormalig brugwachter

Positief oordeel inspectie

Op 26 en 27 januari deed de inspectie van het onderwijs een onderzoek naar verzuimmelding/vsv op het Koning Willem I College. Het oordeel was positief.

 Het positieve oordeel betekent dat:

o    het systeem voldoet aan de vereisten;

o    de wettelijke verzuimmeldingen in het algemeen tijdig worden gedaan;

o    het verzuimbeleid is opgenomen in de onderwijsovereenkomst.

Er waren natuurlijk ook aandachtspunten:

o    een frequentere check op de 16 klokuren in 4 weken (liefst dagelijks); nu vindt die check eens per week plaats met het risico dat niet binnen 5 werkdagen gemeld wordt; de implementatie van een escalatiemodule biedt waarschijnlijk een oplossing.

o    na de melding vindt een update plaats; eigenlijk moet een nieuwe (herhaal)melding gedaan worden (de teller gaat op 0 op de dag nadat de student de 16 klokuren in 4 weken heeft overschreden);

o    geen must, maar het is handig om voorafgaand aan de melding te weten of de student al een startkwalificatie heeft;

o    het inschakelen van de mentor voorafgaand aan de melding heeft zeker inhoudelijke voordelen, maar het kan het proces van melden vertragen.

Reinoud van Uffelen (programmamanager VSV) en Joep van den Hooven (Dienst Informatiemanagement) verzorgden een inleidend praatje. Joep vertelde over de implementatie van het nieuwe systeem: RAAK. De inspectie oordeelde dat de voorbereiding van die implementatie (waaronder de scholing) gedegen heeft plaatsgevonden.

Aansluitend deed men onderzoek op de afdelingen Ondernemersacademie, Geüniformeerde Beroepen en Verpleging & Verzorging. Er werden verschillen geconstateerd in de werkwijze bij de afdelingen, passend bij de doelgroep. De randvoorwaarden worden daarbij nageleefd wat als positief werd gekenmerkt.

Op het Koning Willem I College wordt verzuim centraal gemeld bij  het Suc6punt op het Studenten Succes Centrum. Medewerkers Jeane Rattan en Judith Kerkhof verwerken de meldingen en hebben korte lijnen met leerplicht en RMC die ook in het Suc6punt participeren.

Het inspectieonderzoek werd gedaan door inspecteurs Jack de Reus en Jolande Visser. Zij werden vergezeld door analisten Ramlakhan en ten Have en door Jan van Grinsven van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken voor de gemeenten Vught, Haaren, Schijndel en Sint-Michielsgestel.

De inleidende presentatie staat hier.

Geslaagde VSV-inspiratiebijeenkomst Koning Willem I College

Vandaag vond op het Koning Willem I College de tweede VSV-inspiratiebijeenkomst plaats. Liefst 17 medewerkers van 12 verschillende onderwijsafdelingen gaven acte de présence.

Ingrid Mollen (Academie voor Teaching & Learning) en Jacqueline Baselier (Succesklas) hadden de bijeenkomst voorbereid en lieten de deelnemers vertellen wat hen precies bezig hield in hun dagelijkse werk bij de begeleiding van potentiële uitvallers. Daarna volgde een inspirerende oefening met de 6 logische niveaus.

De bijeenkomsten zijn onderdeel van het actieplan VSV naar de afdelingen. “Hiermee brengen we het thema VSV terug waar het hoort, namelijk in de klas en bij de relatie tussen de docent en de student.” aldus Reinoud van Uffelen, programmamanager VSV.

Sabine van Beek van de afdeling Finance, Banking & Insurance vatte mooi samen waar het eigenlijk om gaat. “We zijn zo vaak bezig met van alles wat moet en vergeten dat het uiteindelijk draait om een positieve en vriendelijke houding naar je studenten”. Connie van Hees (afdeling KMVO) vulde aan: “Uiteindelijk draait het om aandacht, aandacht, aandacht.”

“We zijn tevreden over de opkomst. Vandaag waren er 14 vrouwen en 3 mannen en een volgende keer zijn meer mannen van harte welkom.” aldus Jacqueline Baselier.

De deelnemers gingen naar huis met een exemplaar van magazine HetKind. De volgende VSV-inspiratiebijeenkomst is op donderdag 12 maart. Ook weer in de Succesklas.

Meer informatie over de VSV-inspiratiebijeenkomsten: Reinoud van Uffelen, 06-45596458.

Meer informatie over HetKind. www.hetkind.org

 

magazine_cover

 

Yasmine vastbesloten

Yasmine Zahaar (17 jaar) is vastbesloten een startkwalificatie te gaan halen. Na het VMBO-K begon ze op het Koning Willem I College bij de opleiding Maatschappelijke Zorg, maar dat was geen succes. “Te veel meisjes in de klas en ook al dat lichamelijk contact was niet mijn ding.” In de Succesklas maakte zij een Innerlijk Kompas en via de Succesklas kwam zij in contact met techniekmakelaar Bert Verhoeven.

“Dit meisje komt er wel” zegt Bert. Ze heeft al meegelopen bij de opleiding Electrotechniek en houdt zich prima staande in de mannenwereld. Nu is het zaak een leerbaan te vinden zodat ze tussentijds in kan stromen in de opleiding.”

“Als techniekmakelaar zie ik continu jongeren die niet meer op hun plekje zitten en er bij gebaat zijn om snel ergens een doorstart te maken. Dit schooljaar zag ik al 21 jongeren waarvan er nu 7 zijn doorgeplaatst in een leerbaan gekoppeld aan een opleiding op het Koning Willem College. Die andere 14 staan nu in de wachtstand.”

Bert houdt een pleidooi voor tussentijdse instroom. “Leerlingen die een BBL-opleiding willen doen hebben een leerbaan nodig en hoewel het economisch tij tegen zit lukt dat meestal wel. Maar leerlingen die verder willen of moeten in een BOL-opleiding lopen vaak tegen een muur aan en daar zie ik graag verandering in. We hebben de laatste jaren op VSV-gebied al veel winst geboekt, maar als we nog meer jongeren naar een startkwalificatie willen begeleiden zullen we gestructureerder werk moeten gaan maken van tussentijdse instroom. Dat is mijn stellige overtuiging.”

Met loopbaanoriëntatie van Het Hooghuis gericht de toekomst in

Het komt helaas voor dat leerlingen kiezen voor een vervolgstudie of een beroepsrichting die niet bij hen past. Ze haken af of ze wisselen van opleiding. De studievertraging die ze zo oplopen kost miljarden per jaar. Eén op de vier studenten overkomt dat op het hbo, één op de drie op de universiteit en ook nog eens één op de drie op het mbo. Dat is veel vinden Richard van Ommen (directeur Locatie Stadion), Tom van den Brink (afdelingsdirecteur Mondriaan College) en Tom Brocks (rector Titus Brandsmalyceum). Deze en alle andere locaties van het Hooghuis zijn zich ervan bewust dat zij maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Daarom wordt loopbaanoriëntatie vanaf het schooljaar 2015-2016 vast onderdeel van het basisonderwijsprogramma op alle scholen van Het Hooghuis. Richard van Ommen: “Zo bereiden we leerlingen al tijdens hun middelbare schooltijd voor op hun vervolgstudie of latere beroep om een verkeerde studie- of beroepskeuze te voorkomen.” 

Op deze site proberen we ook melding te maken van artikelen die in andere media verschenen. De coverstory van het blad “Bedrijvig Oss” gaat deze maand over Het Hooghuis en over loopbaanoriëntatie. Het volledige artikel kunt u hier lezen.

Ook volgend jaar weer een Startklas

Ook volgend schooljaar is er weer een Startklas op het Koning Willem I College. Deze klas biedt individueel maatwerk en is bestemd voor uitvallers van Niveau 3 en 4-opleidingen. 

De klas begon in schooljaar 2011/2012 voor studenten die in de Succesklas een keuze hadden gemaakt voor een nieuwe opleiding, maar daar pas na de zomervakantie konden starten. Deze studenten kregen de mogelijkheid om gedurende het schooljaar in te stromen in de Startklas. Ze werden in relatief korte tijd voorbereid op het behalen van het diploma Telefonist/Receptionist, niveau 2. De Startklas begon dus als een tussenoplossing.

“Inmiddels is de Startklas uitgegroeid tot een plek voor jongeren die een groot risico lopen om niet verder te komen dan deze startkwalificatie” aldus docent Jacqueline Baselier. “Ook volgend jaar zien we er op toe dat dit echt een plek is voor de meest kwetsbare jongeren.”

Alles gaat volgens de regels” aldus afdelingsdirecteur Arnoud Mortier. “Het is een verkort individueel traject met wekelijkse instroom vanaf november, de BPV bedrijven zijn uiteraard erkend en de studenten doen exact hetzelfde examen als reguliere Niveau 2-studenten.”

“Dit diploma krijg je niet cadeau” zegt Reinoud van Uffelen, programmamanager VSV. “Vorig jaar haalden 35 van de 50 deelnemers hun startkwalificatie, maar daar zaten ook wat studenten bij die de Startklas eigenlijk niet nodig hadden. Dit jaar haalden 24 van de 31 studenten hun diploma. Een mooi aantal, zeker als je bedenkt dat er nog meer is ingestoken op de groep kwetsbare jongeren. In feite is de klas een soort plusvoorziening met diplomamogelijkheid. Jacqueline Baselier en Marjon van Zandvoort verdienen een groot compliment. Net als de 24 geslaagden natuurlijk.”

“De zeven studenten die het niet gehaald hebben worden ook nog even gevolgd”, aldus Marjon van Zandvoort. “Twee van hen hopen alsnog te diplomeren, een aantal anderen gaat toch door met een andere opleiding en wordt dus ook geen VSV-er.”

 

Uitvallers gediplomeerd

Bij de afdeling International Studies op het Koning Willem I College diplomeerden gisteren 6 uitvallers. Hoe kan dat?

Lizza Kuunders, 18 jaar, vertelt. “Die opleiding IBS was echt niks voor mij, ik had voor de opleiding gekozen omdat ik Engels zo leuk vond, maar in het echt bleek het niet mijn opleiding te zijn.” Thom de Haan, ook 18 jaar, heeft een soortgelijk verhaal: “Het was gewoon niet mijn ding en ik had sommige onderdelen ook niet gehaald”.

Lizza en Thom sleepten zich voort naar het tweede jaar en dreigden daar uit te vallen, maar toen kwam er een mooi aanbod. Een groep van 8 studenten die het bijltje er bij neer wilde gooien kreeg een duidelijk voorstel: Jullie gaan alles op alles zetten om in ieder geval een Niveau-3 diploma te halen, daarbij word je geholpen door een nieuwe mentor. Fons Schrauwers, met een schat aan onderwijservaring en eigenlijk al met pensioen, werd in de tweede helft van het tweede jaar op deze specifieke groep gezet en hij heeft er zichtbaar van genoten. “Ik heb heel wat jaartjes in het onderwijs gewerkt, maar ik heb hier iets moois zien gebeuren. In de groep zaten zulke diverse karakters, dat gaf wel eens botsingen, maar al snel was duidelijk dat ze het samen moesten doen.”

Lizza en Thom zijn erg tevreden met de extra begeleiding. “Alles werd duidelijk” zegt Lizza en “hij was een stimulans als ik extra gas moest geven” aldus Thom. Zelf is Fons bescheiden en noemt hij samenwerken, communiceren en plannen als de drie succesfactoren. “Daar heb ik continu op gehamerd en deze groep met 8 totaal verschillende mensen is er samen voor gegaan.”

Het resultaat is nu dat 6 van de 8 de afdeling verlaten met een Niveau 3-diploma. 2 andere studenten halen het diploma later, want hebben nu nog niet alles af, dus eigenlijk een 100%-score.

“Ook dit is een positieve manier om VSV tegen te gaan” aldus Programmamanager VSV Reinoud van Uffelen. Afstroom klinkt zo negatief, maar het is toch mooi als je een opleiding die je eigenlijk niet leuk vindt toch met een diploma verlaat!”

Fons geeft aan dat de afdeling International Studies een kleinschalige afdeling is. “Iedereen kent elkaar en dat is een groot voordeel, maar dat maakt het wel moeilijk een dergelijke afstroomklas is de lucht te houden. Wellicht kan daar de samenwerking met andere afdelingen gezocht worden.”

Lizza en Thom zijn trots op het behaalde diploma en vinden het uiteindelijk ook niet erg dat ze op het VMBO ooit de verkeerde keuze maakten. “Volgend jaar studeer ik gewoon verder en nu weet ik wat ik wel wil” aldus Lizza. “Van een foute keuze kun je ook leren.” besluit Thom.

Lizza gaat volgend jaar Evenementenorganisatie doen in een verkort traject. Thom gaat dezelfde opleiding doen in het reguliere traject, maar mag op basis van zijn Niveau 3-diploma starten in het tweede jaar.