Een digitale methode voor loopbaanoriëntatie op Metameer

door: Harry Flaton

Op het vmbo van Metameer staat loopbaanleren centraal. De kernvragen “wie ben ik”, “wat wil ik” en “wat kan ik” vormen de rode draad in vier jaar onderwijs. Om tot antwoorden te komen op deze vragen worden er loopbaanreflectiegesprekken gevoerd. De afgelopen 2 jaar zijn alle mentoren van klas 2, 3 en 4 geschoold door Nard Kronenberg in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken.

De inhoud van de loopbaanreflectietraining is gekoppeld aan de vijf loopbaancompetenties:
-Kwaliteitenreflectie
-Motievenreflectie
-Werkexploratie
-Loopbaansturing
-Netwerken.

Deze vijf loopbaancompetenties vormen de basis voor de digitale LOB-methode Qompas die sinds het schooljaar 2014-2015 wordt ingezet vanaf het tweede leerjaar t/m het vierde leerjaar. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt Qompas ook ingezet in de brugklas

Met deze methode leren de leerlingen vragen over zichzelf beantwoorden(denk aan de eerdergenoemde kernvragen) en testen zij zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan een beroepentest en een kwaliteitentest. Testen die je vaker in die vier jaar kan laten terugkomen. De methode bevat uitgebreide informatie over de vakken en programma’s die de sector vmbo op Metameer aanbiedt. De loopbaanreflectiegesprekken hebben een duidelijke rol in Qompas. Ook staat vermeld welke vakken en vaardigheden voor een opleiding vereist zijn.

Persoonlijk dossier/Portfolio LOB

Leerlingen nemen tijdens hun vmbo loopbaan deel aan verschillende activiteiten in en buiten school. Zo zijn er de speeddate en beroependagen in het tweede leerjaar. In de bovenbouw lopen leerlingen stages, bezoeken open dagen en informatieavonden. Ook lopen alle bovenbouwleerlingen een dag mee in het mbo. Daarnaast hebben de vakken met hun vakdocenten hierin ook een rol. Denk aan excursies die leerlingen hebben gehad óf aan pronkstukken van een leerjaar waar zij trots op zijn.
Leerlingen kijken continue terug op deze activiteiten, kijken continue terug op hun ervaringen. Deze ervaringen worden geborgd door de leerlingen in Qompas. Er vormt zich een persoonlijk dossier/portfolio. De mentor voegt daar verslagen en actielijstjes aan toe van de gevoerde loopbaangesprekken. Zo groeit het persoonlijk dossier/portfolio en is de leerling eigenaar van zijn/haar eigen loopbaan.

Mentoren op Udens College beter toegerust

Drie vragen aan Betsie van Kuppen

Hoe is het LOB-traject op uw school opgepakt. Wat is er binnen uw school veranderd door dit traject?

Wij hebben een groep mentoren getraind op het gebied van LRG gesprekken voeren met hun leerlingen. We hebben dit gedaan in groepen tot 10 mentoren. Per groep hebben de mentoren 2 trainingsdagdelen van 4 uur gekregen, verzorgd door de LRG schoolcoaches Yvette van Wijk, Msc. en Betsie Kuppen, decanen Udens College, sector vmbo.

Tussendoor gaan de mentoren aan de slag met het oefenen in de praktijk. Daarnaast wordt er iedere periode minimaal één gesprek opgenomen en besproken met een van de schoolcoaches. (supervisie).

Vervolgens wordt in de derde periode van het schooljaar een intervisie bijeenkomst gehouden. Hierbij zijn de opgenomen gesprekjes onderwerp van intervisie. Mentoren geven elkaar feedback over dat wat ze gezien en geleerd hebben, tops en tips worden uitgewisseld.

Wij zien en ervaren dat mentoren zich beter toegerust voelen om de persoonlijke begeleiding van de mentorleerlingen inhoud en richting te geven. Mentoren ervaren de training als zeer zinvol en hands-on, praktisch nuttig.

Wat neemt u mee van dit traject en hoe borgt u dit in de organisatie?

Wij nemen van dit traject mee, dat wij dit als rode draad in de begeleiding in gaan zetten, met name op de afdeling Basis en Kader zijn we daar het verste mee. Dit schooljaar zijn ook de eerste onderbouw mentoren getraind, ieder jaar gaan we een stapje verder, en zo hopen we de LOB/LRG vlek verder te verspreiden.

Wij hebben met name gekozen om mentoren in eerste instantie hiervoor te vragen, uit te nodigen, waardoor we meer kunnen sturen en met name kartrekkers en initiatiefnemers en enthousiastelingen vooraan zetten. Dat heeft een goede uitwerking op anderen, die ook nieuwsgierig worden, en naar de training gaan vragen: wanneer ben ik dan aan de beurt. Dit werkt heel anders dan verplicht het aan te reiken, dus!

Op welke manier heeft dit traject bijgedragen aan het voorkomen van VSV of meer specifiek Maatschappelijke uitval?

Komend schooljaar gaan we op de afdeling Bovenbouw Beroeps, sub afdeling PIE, starten met het voeren van LRG gesprekken met ALLE leerlingen, als wezenlijk, want kern onderdeel van hun praktijkvak. De vakdocenten die hier nog niet voor getraind zijn, krijgen een speciaal traject aangeboden.

Het is moeilijk om aan te tonen dat dit traject nu al een positieve uitwerking zou hebben op voortijdig schoolverlaten. Bij VSV op het vmbo gaat het meestal over een scala aan problematiek en is de gekozen oplossing vaak een onderdeel van weer een ander probleem.

Ten aanzien van het meer gestroomlijnd doorstromen van vmbo naar mbo ben ik er zeer van overtuigd, dat hier een belangrijke bijdrage wordt geleverd om tot beter toegeruste leerlingen en vervolgkeuzes te geraken bij de grote gemene deler.

Mentoren voeren nu inhoudelijke gesprekken met juist die leerlingen, die dat meer dan gemiddeld nodig hebben: hier is nog een verbeterslag te maken. (zie ook antwoord op vorige vraag)

Dag van de Leerplicht 2015

Een korte reportage met 5 tweets en 5 foto’s

Ook dit jaar werd er in onze regio aandacht besteed aan de Dag van de Leerplicht. Wat je in feite natuurlijk om zou moet denken zoals wethouder Kees van Geffen van de gemeente Oss terecht opmerkte.

De dag begon met een Bestuurlijk Overleg. Onder voorzitterschap van wethouder Eric Logister (‘s-Hertogenbosch) werden de thema’s VSV en Kwetsbare Jongeren gekoppeld en werd de begroting voor het laatste convenantsjaar 2015/2016 vastgesteld. Ook werd vooruitgekeken naar de periode daarna, want het is belangrijk ook na het convenant te blijven samenwerken in de regio.

Tegelijkertijd werden er in ‘s-Hertogenbosch taarten uitgedeeld. “En niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook leerlingen van het entreeonderwijs en de Bovenschoolse Voorziening krijgen een bezoek” vertelde Liesbeth Endendijk van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

In Oss ging de aandacht uit naar de groepen acht. Deze leerlingen staan op het punt om de stap te zetten naar het voortgezet onderwijs. Ronald Nijhuis van het RBL BNO “De meesten van hen hebben dan ook de leeftijd van 12 jaar bereikt. Volgens de leerplichtwet zijn zij vanaf die leeftijd medeverantwoordelijk. Wij dachten dat het goed zou zijn om hen hierover goed te informeren op een leuke wijze.”

Op het Koning Willem I College vond er in de middag een ontmoetingsbijeenkomst plaats. “Omdat wij samen verantwoordelijk zijn voor jongeren” zei presentator Reinoud van Uffelen. Medewerkers van leerplicht en RMC uit ‘s-Hertogenbosch en Heusden waren aanwezig net als medewerkers van het RBL Sint-Michielsgestel e.o, het RBL BNO en de Regio Rivierenland. Marijke Mahieu en Irma Verweij vertelden iets over hun werk.

Er was een optreden van zangeres Eefke van der Loop, een interview met twee soms spijbelende leerlingen en een debat.

De dag werd dit jaar afgesloten met The Competition, de sectorwerkstukwedstrijd van 9 VMBO-scholen op het Koning Willem I College.

De volgende ochtend bracht Aleksandra Essens van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een bezoek aan de Entreeopleiding.

Aleksandra:” Het was een succes op de Weidonklaan! Uit het overzicht blijkt dat de groep van Margot (YO1D1A) en de groep van Anouk (YO1Z1D) de hoogste presentie hadden. Als leuke attentie heb ik deze groepen verrast met een lekkere taart. Tevens zijn er 2 leerlingen die individueel een goede score hebben, zij hebben een doosje bonbons gekregen. Zo ontzettend leuk om nu zelfs een jongen waar ik ooit een proces-verbaal tegen opgemaakt heb op het VO een compliment en kleinigheidje te geven. Hij had de beste aanwezigheid! Een meisje dat vaak rustig is en die je niet op de voorgrond ziet heb ik extra in het zonnetje gezet en naar voren geroepen. Ze had een kaartje van de docenten gehad (deze heeft ze voorgelezen) met een compliment voor haar aanwezigheid. Je zag ze stralen!

Deze diashow vereist JavaScript.

Convenant met een jaar verlengd

In de regio Noordoost-Brabant geven we samen uitvoering aan het vsv-convenant 2012-2015. Dit convenant volgde op het vsv-convenant 2008-2011.

Het convenant wordt met een jaar verlengd en dat betekent dat er ook voor schooljaar 2015-2016 een regionale rijkssubsidie beschikbaar is.

Op 6 februari kwam een regionale werkgroep bijeen in de Opkamer van de Middelbare Horecaschool op het Koning Willem I College. Er werd van gedachten gewisseld over de aanpak in het extra jaar. Het extra jaar geeft de mogelijkheid om samen voor te sorteren op de ontwikkelingen die komen gaan.

Op 19 maart hopen wij de begroting voor het extra jaar te overhandigen aan het bestuur.

De bestaande regionale werkgroep VSV/Kwetsbare Jongeren werd met het oog op het extra jaar uitgebreid.

In de Opkamer waren de volgende mensen aanwezig:

Liesbeth Endendijk (RMC-coördinator), Ronald Nijhuis (beleidsmedewerker RBL BNO), Han Viguurs (ROC de Leijgraaf), Stephanie Kuijper (Koning Willem I College), Ruby de Jong (’t Werktverband), Emine Yildirim (5* Noordoost Brabant Werkt!), Edward de Gier (Bossche Vakschool), Willie Stevens (Fioretti College), Monaïm Benrida (ministerie van OC&W), Reinoud van Uffelen (Programmamanager VSV Noordoost-Brabant)

Met loopbaanoriëntatie van Het Hooghuis gericht de toekomst in

Het komt helaas voor dat leerlingen kiezen voor een vervolgstudie of een beroepsrichting die niet bij hen past. Ze haken af of ze wisselen van opleiding. De studievertraging die ze zo oplopen kost miljarden per jaar. Eén op de vier studenten overkomt dat op het hbo, één op de drie op de universiteit en ook nog eens één op de drie op het mbo. Dat is veel vinden Richard van Ommen (directeur Locatie Stadion), Tom van den Brink (afdelingsdirecteur Mondriaan College) en Tom Brocks (rector Titus Brandsmalyceum). Deze en alle andere locaties van het Hooghuis zijn zich ervan bewust dat zij maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Daarom wordt loopbaanoriëntatie vanaf het schooljaar 2015-2016 vast onderdeel van het basisonderwijsprogramma op alle scholen van Het Hooghuis. Richard van Ommen: “Zo bereiden we leerlingen al tijdens hun middelbare schooltijd voor op hun vervolgstudie of latere beroep om een verkeerde studie- of beroepskeuze te voorkomen.” 

Op deze site proberen we ook melding te maken van artikelen die in andere media verschenen. De coverstory van het blad “Bedrijvig Oss” gaat deze maand over Het Hooghuis en over loopbaanoriëntatie. Het volledige artikel kunt u hier lezen.

“gesloten-beurs-intentieverklaring” getekend

Tijdens het regionaal congres op 16 oktober tekenden zes vertegenwoordigers van MBO en VO uit onze regio een intentieverklaring.

Met ondertekening van deze verklaring zeggen zij het volgende:

“Als er zich individuele gevallen voordoen waarbij dreigende VSV-ers wellicht baat zouden kunnen hebben bij een voorziening van een andere instelling en er is plaats op deze voorziening, dan kan deze leerling gebruik maken van deze voorziening zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht.”

De volledige intentieverklaring is hier in te zien.

 

Terugblik op congres “Verstandig Samen Verbeteren”

Op 16 oktober vond onder de titel “Verstandig Samen Verbeteren” een regionaal VSV-congres plaats. Key-note spreker Ronald Hünneman vertelde een prachtig verhaal met een duidelijke boodschap: “Als je wil dat je leerlingen blijven moet je zorgen dat ze graag naar school komen en dat ze zich gezien voelen.”  Aansluitend ging Reinoud van Uffelen kort in op de regionale stand van zaken en waren er vijf interessante workshops. (Hieronder een link naar de diverse powerpoint-presentaties).

Na een optreden van Eefke van der Loop werd het congres afgesloten met de ondertekening van “de gesloten-beurs-intentieverklaring”.

Presentaties en workshops van congres Verstandig Samen Verbeteren op 16 oktober 2014

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Cijfers, cijfers, cijfers

Laten we niet vergeten dat als we over VSV-cijfers praten, dat we eigenlijk over kinderen praten.

Maar de cijfertjes geven ieder jaar weer een beeld over hoe het in de regio gaat. Over de zeer voorlopige cijfers van 2013-2014 kunnen we zeggen dat DUO in onze regio 970 VSV-ers telt. Vorig jaar rond deze tijd was dat aantal 1033. Een daling dus van 63 zou je zeggen, maar die 1033 van vorig jaar werden in de loop van het jaar nog gecorrigeerd naar 880. Het aantal van 970 VSV-ers van dit jaar zal ook nog gecorrigeerd worden. Er zijn bijvoorbeeld nog bijna 80 examendeelnemers en als die voor het eind van het jaar een diploma halen gaan ze van de lijst af. Ook zal van een aantal N1-gediplomeerden vastgesteld worden dat ze meer dan 12 uur werken. Ook deze leerlingen zullen van de lijst afgaan.

Het is dus te vroeg om conclusies te verbinden aan de cijfers, maar met uitzondering van N1 hebben we op alle fronten de normen gehaald.

Cijfers regio 36 (volgens de DUO-rapportage van 8 oktober 2014)

aantal % norm
VO onderbouw 44 0,22%  1,0%
VMBO bovenbouw 105 1,21%  4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 31 0,31%  0,5%
MBO 1 126 45,82%  27,5%
MBO 2 293 9,18%  11,5%
MBO 3/4 371 3,04%  3,5%
TOTAAL 970

VSV een jaar later

Onze regio neemt deel aan het project: Voortijdig schoolverlaten een jaar later.  Het project richt zich op het in beeld brengen en houden van “oud”-VSV-ers. In een groot deel van regio 36 is het in beeld brengen en houden van “oud”-VSV-ers al jaren de dagelijkse praktijk. Vanzelfsprekend, want ook voor de oud VSV-ers geldt dat zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten door alsnog terug naar school te keren of via een combinatie van werken en leren een startkwalificatie te behalen.

Eind augustus is een eerste analyse van de oud VSV-ers gemaakt en gedeeld met het ministerie. Een eerste stap want op basis van deze analyse wordt bekeken welke acties ingezet worden om deze jongeren een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt te geven.  Klik hier voor meer informatie over de inhoud van dit project.

5 geslaagden op bovenschoolse voorziening

Vandaag vond de feestelijke jaarafsluiting plaats op de Bovenschoolse Voorziening in ‘s-Hertogenbosch. 

De Bovenschoolse Voorziening is een onderdeel van Samenwerkingsverband De Meierij. Een aantal leerlingen gaat na een verblijf op de BSV weer terug naar de oude school, maar er zijn ook een aantal die diplomeren met een AKA-diploma. In de groep van Edwin Müller behaalden 5 van de 7 kandidaten het Niveau 1-diploma. Joey, Enrico, Remco, Deborah en Ugur kwamen iedere maandag en dinsdag naar de BSV en liepen op de andere dagen stage. Een aantal van hen gaat verder leren op Niveau 2, een aantal gaat werken.

Na een welkomstwoordje van coördinator Wil Bierens sprak Edwin de geslaagden persoonlijk toe. Pascal van Druten van ROC de Leijgraaf was ook aanwezig. Hij had de jongeren de afgelopen weken leren kennen omdat hij de examinering vezorgde. Pascal vertelde dat het hem pijn deed dat sommige jongeren zich soms afvroegen of zij wel meetelden. Hij hoopte dat het diploma bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde van deze leerlingen. Hij feliciteerde iedereen en benadrukte dat de leerlingen trots konden zijn op de geleverde prestatie. 

Het programma op de bovenschoolse voorziening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Leerlingen werken aan het lesmateriaal van school of aan een specifiek programma gericht op de doelen uit het handelingsplan.
 • Sport en praktijklessen worden verzorgd door vakdocenten.Deze programmaonderdelen zijn verplicht!
 • Alle leerlingen krijgen op de bovenschoolse voorziening een training aangeboden door contactpersonen uit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Het aanbod is gericht op een succesvol vervolg in het onderwijs. De training kan bestaan uit het aanleren van sociale vaardigheden, agressie regulatie of weerbaarheidstraining. De training kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.
 • Leerlingen en ouders die nog geen gebruik maken van een gericht aanbod voor ondersteuning in de thuissituatie worden besproken met een contactpersoon uit het CJG. Het is aan de expertise van het CJG om te beoordelen wat noodzakelijk is.

Samen kijken naar de toekomst

In het Bestuurlijk Overleg VSV van maandag 30 juni 2014 keken de regionale bestuurders o.l.v. wethouder Jeroen Weyers samen naar de toekomst. Het convenant VSV loopt namelijk op 31 december 2015 af en ook daarna is het belangrijk dat we in het belang van onze jongeren samen blijven werken.

Monaïm Benrida van het Ministerie van OC&W vertelde dat op dit moment het veld wordt geraadpleegd om het beleid na 2015 vorm te geven. In het najaar wordt er meer duidelijk, maar Monaïm kon wel al een aantal uitgangspunten schetsen:

 • OC&W stelt middelen beschikbaar voor het tegengaan van schooluitval, waarbij scholen financieel geprikkeld worden tot lage schooluitval.
 • OC&W biedt cijfermatig inzicht op alle niveaus in de uitval en biedt actuele maandrapportages voor de jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.
 • Het terugdringen van VSV wordt steeds meer een eigenstandige verantwoordelijkheid van de regio, de scholen en de (contact)gemeenten.
 • OC&W stimuleert dat de regionale samenwerking wordt voorgezet en de integrale regionale aanpak centraal blijft staan.
 • De VSV-aanpak gaat onderdeel uitmaken van de kwaliteitsafspraken mbo. In dat kader richt de accountmanager zich voor de mbo-sector niet meer sec op VSV, maar wordt deze rol breder.
 • Eenvoud en zo min mogelijk administratieve lasten zijn randvoorwaarden.

Aansluitend verzorgde Anneke Westerhuis van ECBO een presentatie over de loopbanen van leerlingen. Daarbij zoomde ze in op de regio. Haar duidelijke stelling is dat onderwijsactoren (ook in de regio!) moeten handelen in het dilemma tussen selecteren en kwalificeren. Dit is echt een dilemma omdat elke keuze voor hen een risico inhoudt. Bij een strenge – en voor de school veilige- selectie onthoud je een individu een kans, als je iedereen de kans wil geven zich beter te kwalificeren geef je het individu wel die kans, maar het is een risico voor het onderwijsrendement.

In de aansluitende discussie spraken de bestuurders de intentie uit elkaars leerlingen te helpen waar nodig. Wethouder Jeroen Weyers benadrukte de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van scholen en gemeentes.

De volledige powerpoint is hier beschikbaar. PPT voor 30 juni 2014 compleet

Tot slot werd een kort jaarverslag gepresenteerd over het afgelopen convenantsjaar. Ook deze terugblik is hier beschikbaar. Korte terugblik op schooljaar 2013-2014

Korte lijnen voor opleidingen tot vakman

Deze week stond er in het Brabants Dagblad een artikel over de Vakmanschapsroutes op het Elde College. Teamleider Bart Kemp toont zijn bevlogenheid.

Het volledige artikel is hier als pdf beschikbaar.

Vakmanschapsroutes

Scholen en bedrijfsleven in onze regio werken nauw samen bij het bouwen van de vakmanschapsroutes in Toptechniek Noordoost Brabant

Zie de artikelen in het Brabants dagblad van 22 juni, 24 juni en 26 juni !

 • het artikel over verhoogde techniekinstroom in het Brabants Dagblad van 22 juni
 • het artikel via Bart Kemp van ’t Elde College over de doorlopende leerlijnen  in het Brabants Dagblad van 24 juni
 • de artikelen over regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in het Brabants Dagblad van 26 juni

Stick Together

Door: Willem-Jan de Loos en Elke de Smit (2e jaars studenten Marketing & Communicatie van ROC de Leijgraaf)

Voor de toekomstige positie van de vmbo-leerling op de arbeidsmarkt is een doorgaande scholingslijn en het behalen van een startkwalificatie op minimaal mbo-2 niveau van groot belang. Ondanks alle zorg en voorbereiding die op het vmbo reeds heeft plaatsgevonden ten aanzien van een beroeps- en opleidingskeuze, verloopt de overgang naar de vervolgscholing voor een groot deel van de leerlingen niet zonder problemen.

Wat houdt Stick Together in?

Stick Together is een project dat acht jaar loopt. Op 10 ‘VO’ scholen in regio 36B worden alle examen kandidaten gevolgd tot hun aankomst op het vervolgonderwijs. Dat doen we nu voor het negende jaar en daarmee wordt geprobeerd te voorkomen dat leerlingen voortijdig schoolverlater worden, om welke reden dan ook. Het project is een samenwerking tussen ROC de Leijgraaf en de VO scholen.

Wat gebeurt er wanneer er een leerling niet op een vervolgopleiding terechtkomt?

Dan wordt er contact opgenomen met de decaan of de mentor van de VO school en soms ook met de leerling zelf. Dan wordt er gekeken of de leerplichtambtenaar meteen moet worden ingeschakeld of dat het nog mogelijk is om de leerling alsnog op een opleiding in te schrijven en/of daarbij geholpen kan worden.

Wat is het doel van Stick Together?

Het doel is dat alle leerlingen op een vervolgopleiding terechtkomen. Iedereen moet een startkwalificatie hebben. Dat wil zeggen een certificaat van minimaal niveau 2.

Waarom komt een leerling niet aan op een vervolgopleiding?

Te laat met aanmelden, gedacht dat ze niet zouden slagen, ze weten niet wat ze willen, problemen thuis, zwangerschap, ziekte maar ook een stukje lamlendigheid. Er zijn dus heel veel factoren die mee kunnen spelen.

Zijn er cijfers over het resultaat van het project?

In het verleden was het zo dat 15% van de vmbo-leerlingen niet op een vervolgopleiding terechtkwam, nu is dat teruggedrongen naar slechts 1,5%. Een forse daling dus.

 Succesfactoren programma

 • Vroegtijdige signalering (voor de zomervakantie)
 • Nauwkeurige registratie
 • Snelle interventie door samenwerking met Leerplicht en RMC
 • Sluitende aanpak
 • Samenwerking en netwerken tussen de scholen onderling
 • Warme overdracht zorggegevens

Plusvoorziening regio 36B

door: Steffi Heij en Emre Sariboga (2e jaars studenten Marketing & Communicatie van ROC de Leijgraaf)

In de afgelopen jaren is het aantal voortijdige schoolverlaters gestegen. Daardoor komt plusvoorziening met oplossingen om studenten weer aan het studeren te krijgen.

Er is een interview gehouden met een medewerkster over plusvoorziening. Zij heeft uitgelegd hoe ze te werk gaan en wat ze kunnen betekenen voor voortijdig schoolverlaters.

Wat houdt plusvoorziening nou eigenlijk in?

Plusvoorziening is een potje met geld waarmee scholen maatregelen kunnen verzinnen en nemen om er voor te zorgen dat de leerling toch naar school kan gaan ondanks zijn situatie. Het is bedoeld voor leerlingen in de regio tussen de leeftijd 12 en 23 die op het MBO of de VO zitten, in staat zijn om een MBO niveau 2 diploma te halen en die op school dreigen uit te vallen omdat ze bijvoorbeeld thuis en/of in hun omgeving in een overbelaste situatie zitten.

Het is lastig om als coach erachter te komen hoe de thuissituatie van een leerling is. Een coach/mentor heeft regelmatig gesprekken met de leerling maar het is soms ook te merken aan zijn gedrag en aan zijn punten. De mentor/coach gaat dan een gesprek aan met de leerling over hoe dat komt. De plusvoorziening ondersteunt de leerling niet alleen financieel maar ook bijvoorbeeld met extra coachgesprekken. Scholen hebben een maatschappelijk werker die een verbinding vormt naar de sociale omgeving van de leerling. Ze gaan bijvoorbeeld op bezoek bij het gezin van de leerling.

De missie van de plusvoorziening is de cijfers van voortijdig schoolverlaten laag te houden. De meeste leerlingen die op het MBO zitten en die in aanraking met de plusvoorziening komen, halen hun diploma wel en VO scholen krijgen in ieder geval een passende oplossing voor het probleem van de leerling.

Professionals uit regio 36B klikken hier voor praktische informatie over de plusvoorziening.