Convenant met een jaar verlengd

In de regio Noordoost-Brabant geven we samen uitvoering aan het vsv-convenant 2012-2015. Dit convenant volgde op het vsv-convenant 2008-2011.

Het convenant wordt met een jaar verlengd en dat betekent dat er ook voor schooljaar 2015-2016 een regionale rijkssubsidie beschikbaar is.

Op 6 februari kwam een regionale werkgroep bijeen in de Opkamer van de Middelbare Horecaschool op het Koning Willem I College. Er werd van gedachten gewisseld over de aanpak in het extra jaar. Het extra jaar geeft de mogelijkheid om samen voor te sorteren op de ontwikkelingen die komen gaan.

Op 19 maart hopen wij de begroting voor het extra jaar te overhandigen aan het bestuur.

De bestaande regionale werkgroep VSV/Kwetsbare Jongeren werd met het oog op het extra jaar uitgebreid.

In de Opkamer waren de volgende mensen aanwezig:

Liesbeth Endendijk (RMC-coördinator), Ronald Nijhuis (beleidsmedewerker RBL BNO), Han Viguurs (ROC de Leijgraaf), Stephanie Kuijper (Koning Willem I College), Ruby de Jong (’t Werktverband), Emine Yildirim (5* Noordoost Brabant Werkt!), Edward de Gier (Bossche Vakschool), Willie Stevens (Fioretti College), Monaïm Benrida (ministerie van OC&W), Reinoud van Uffelen (Programmamanager VSV Noordoost-Brabant)

We missen je

Maar liefst 30 RMC-regio’s en 32 mbo-instellingen werken samen aan een gezamenlijke verzuimagenda in het Ingrado-project “We missen je”. Onze regio doet ook mee.

Lees hier over een jaar vol aandacht voor verzuim 18+.

Lees hier de column “18”.

 

Samen op naar 2015!

2015 wordt voor VSV een spannend jaar. We hebben de afgelopen jaren samen veel winst geboekt. In schooljaar 2012/2013 telde onze regio 880 VSV-ers, waar het er in 2005/2006 nog 1923 waren.

Nu is het de vraag of we ook dit schooljaar onze VSV-doelstellingen gaan behalen. Met name de doelstelling op MBO N3/4 is een hele uitdaging.

Wij zijn er van overtuigd dat een effectieve aanpak van voortijdig schoolverlaten altijd begint bij een warme en betrokken aandacht van de docent bij de studenten. Persoonlijke binding tussen de individuele student, de docent en de school verlaagt de kans op uitval. Meer hierover in de column Relatie.

Het regionaal VSV-convenant wordt met een jaar verlengd. Dit extra jaar kun je zien als een voorsorteerjaar op de ontwikkelingen die komen gaan.

Want er zijn veel ontwikkelingen:

Kortom: er gebeurt veel in onderwijsland.

Wat wel vaststaat is dat het belangrijk is dat we regionaal blijven samenwerken. Regio 36a en regio 36b zijn dan misschien verschillend, maar we kunnen van elkaar leren en goede dingen van elkaar overnemen. Daarbij hebben we een gemeenschappelijk belang: het belang van onze jongeren.

Wij wensen u een fijne kerstvakantie en een heel gelukkig 2015.

 

Met vriendelijke groet,

 

Han Viguurs en Reinoud van Uffelen

 

“gesloten-beurs-intentieverklaring” getekend

Tijdens het regionaal congres op 16 oktober tekenden zes vertegenwoordigers van MBO en VO uit onze regio een intentieverklaring.

Met ondertekening van deze verklaring zeggen zij het volgende:

“Als er zich individuele gevallen voordoen waarbij dreigende VSV-ers wellicht baat zouden kunnen hebben bij een voorziening van een andere instelling en er is plaats op deze voorziening, dan kan deze leerling gebruik maken van deze voorziening zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht.”

De volledige intentieverklaring is hier in te zien.

 

Cijfers, cijfers, cijfers

Laten we niet vergeten dat als we over VSV-cijfers praten, dat we eigenlijk over kinderen praten.

Maar de cijfertjes geven ieder jaar weer een beeld over hoe het in de regio gaat. Over de zeer voorlopige cijfers van 2013-2014 kunnen we zeggen dat DUO in onze regio 970 VSV-ers telt. Vorig jaar rond deze tijd was dat aantal 1033. Een daling dus van 63 zou je zeggen, maar die 1033 van vorig jaar werden in de loop van het jaar nog gecorrigeerd naar 880. Het aantal van 970 VSV-ers van dit jaar zal ook nog gecorrigeerd worden. Er zijn bijvoorbeeld nog bijna 80 examendeelnemers en als die voor het eind van het jaar een diploma halen gaan ze van de lijst af. Ook zal van een aantal N1-gediplomeerden vastgesteld worden dat ze meer dan 12 uur werken. Ook deze leerlingen zullen van de lijst afgaan.

Het is dus te vroeg om conclusies te verbinden aan de cijfers, maar met uitzondering van N1 hebben we op alle fronten de normen gehaald.

Cijfers regio 36 (volgens de DUO-rapportage van 8 oktober 2014)

aantal % norm
VO onderbouw 44 0,22%  1,0%
VMBO bovenbouw 105 1,21%  4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 31 0,31%  0,5%
MBO 1 126 45,82%  27,5%
MBO 2 293 9,18%  11,5%
MBO 3/4 371 3,04%  3,5%
TOTAAL 970

5 geslaagden op bovenschoolse voorziening

Vandaag vond de feestelijke jaarafsluiting plaats op de Bovenschoolse Voorziening in ‘s-Hertogenbosch. 

De Bovenschoolse Voorziening is een onderdeel van Samenwerkingsverband De Meierij. Een aantal leerlingen gaat na een verblijf op de BSV weer terug naar de oude school, maar er zijn ook een aantal die diplomeren met een AKA-diploma. In de groep van Edwin Müller behaalden 5 van de 7 kandidaten het Niveau 1-diploma. Joey, Enrico, Remco, Deborah en Ugur kwamen iedere maandag en dinsdag naar de BSV en liepen op de andere dagen stage. Een aantal van hen gaat verder leren op Niveau 2, een aantal gaat werken.

Na een welkomstwoordje van coördinator Wil Bierens sprak Edwin de geslaagden persoonlijk toe. Pascal van Druten van ROC de Leijgraaf was ook aanwezig. Hij had de jongeren de afgelopen weken leren kennen omdat hij de examinering vezorgde. Pascal vertelde dat het hem pijn deed dat sommige jongeren zich soms afvroegen of zij wel meetelden. Hij hoopte dat het diploma bijdraagt aan het gevoel van eigenwaarde van deze leerlingen. Hij feliciteerde iedereen en benadrukte dat de leerlingen trots konden zijn op de geleverde prestatie. 

Het programma op de bovenschoolse voorziening bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Leerlingen werken aan het lesmateriaal van school of aan een specifiek programma gericht op de doelen uit het handelingsplan.
 • Sport en praktijklessen worden verzorgd door vakdocenten.Deze programmaonderdelen zijn verplicht!
 • Alle leerlingen krijgen op de bovenschoolse voorziening een training aangeboden door contactpersonen uit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Het aanbod is gericht op een succesvol vervolg in het onderwijs. De training kan bestaan uit het aanleren van sociale vaardigheden, agressie regulatie of weerbaarheidstraining. De training kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.
 • Leerlingen en ouders die nog geen gebruik maken van een gericht aanbod voor ondersteuning in de thuissituatie worden besproken met een contactpersoon uit het CJG. Het is aan de expertise van het CJG om te beoordelen wat noodzakelijk is.

Samen kijken naar de toekomst

In het Bestuurlijk Overleg VSV van maandag 30 juni 2014 keken de regionale bestuurders o.l.v. wethouder Jeroen Weyers samen naar de toekomst. Het convenant VSV loopt namelijk op 31 december 2015 af en ook daarna is het belangrijk dat we in het belang van onze jongeren samen blijven werken.

Monaïm Benrida van het Ministerie van OC&W vertelde dat op dit moment het veld wordt geraadpleegd om het beleid na 2015 vorm te geven. In het najaar wordt er meer duidelijk, maar Monaïm kon wel al een aantal uitgangspunten schetsen:

 • OC&W stelt middelen beschikbaar voor het tegengaan van schooluitval, waarbij scholen financieel geprikkeld worden tot lage schooluitval.
 • OC&W biedt cijfermatig inzicht op alle niveaus in de uitval en biedt actuele maandrapportages voor de jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.
 • Het terugdringen van VSV wordt steeds meer een eigenstandige verantwoordelijkheid van de regio, de scholen en de (contact)gemeenten.
 • OC&W stimuleert dat de regionale samenwerking wordt voorgezet en de integrale regionale aanpak centraal blijft staan.
 • De VSV-aanpak gaat onderdeel uitmaken van de kwaliteitsafspraken mbo. In dat kader richt de accountmanager zich voor de mbo-sector niet meer sec op VSV, maar wordt deze rol breder.
 • Eenvoud en zo min mogelijk administratieve lasten zijn randvoorwaarden.

Aansluitend verzorgde Anneke Westerhuis van ECBO een presentatie over de loopbanen van leerlingen. Daarbij zoomde ze in op de regio. Haar duidelijke stelling is dat onderwijsactoren (ook in de regio!) moeten handelen in het dilemma tussen selecteren en kwalificeren. Dit is echt een dilemma omdat elke keuze voor hen een risico inhoudt. Bij een strenge – en voor de school veilige- selectie onthoud je een individu een kans, als je iedereen de kans wil geven zich beter te kwalificeren geef je het individu wel die kans, maar het is een risico voor het onderwijsrendement.

In de aansluitende discussie spraken de bestuurders de intentie uit elkaars leerlingen te helpen waar nodig. Wethouder Jeroen Weyers benadrukte de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van scholen en gemeentes.

De volledige powerpoint is hier beschikbaar. PPT voor 30 juni 2014 compleet

Tot slot werd een kort jaarverslag gepresenteerd over het afgelopen convenantsjaar. Ook deze terugblik is hier beschikbaar. Korte terugblik op schooljaar 2013-2014

Korte lijnen voor opleidingen tot vakman

Deze week stond er in het Brabants Dagblad een artikel over de Vakmanschapsroutes op het Elde College. Teamleider Bart Kemp toont zijn bevlogenheid.

Het volledige artikel is hier als pdf beschikbaar.

Vakmanschapsroutes

Scholen en bedrijfsleven in onze regio werken nauw samen bij het bouwen van de vakmanschapsroutes in Toptechniek Noordoost Brabant

Zie de artikelen in het Brabants dagblad van 22 juni, 24 juni en 26 juni !

 • het artikel over verhoogde techniekinstroom in het Brabants Dagblad van 22 juni
 • het artikel via Bart Kemp van ’t Elde College over de doorlopende leerlijnen  in het Brabants Dagblad van 24 juni
 • de artikelen over regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs in het Brabants Dagblad van 26 juni