Plan B

Elk jaar lopen jongeren van de entreeopleiding van het Koning Willem I College stage in het bedrijfsleven. Een mooie kans om de praktijk te leren kennen en hun vaardigheden te vergroten. Een aantal, vaak kwetsbare, jongeren heeft hierin wat extra begeleiding nodig. Voor hen is Plan B bedacht. In Plan B bieden bedrijven en de school samen extra begeleiding.

Op 11 april presenteerde Marlies Bik van het Koning Willem I College Plan B op het door het Ministerie georganiseerde VSV-event “Regio’s aan zet”.

Wilt u meer weten over Plan B. m.bik@kw1c.nl

 

achterkantflyerV8.jpg

PlanBStageflyerV8.jpg

Feestelijke start programma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020

Flexibel, talentvol, inclusief. Dit is het credo van het nieuwe regionale arbeidsmarktprogramma 2016-2010 van AgriFood Capital. In aanwezigheid van bestuurders, kartrekkers en het programmateam werd op 19 januari jl. de kick-off van het programma feestelijk gevierd bij de Verspillingsfabriek in Veghel.

Een programma met een aangepast portfolio en organisatiestructuur om nog beter in te kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt en behoeften van werkgevers. En met de nieuwe, veelzeggende naam ‘AgriFood Capital Werkt!’.

Tijdens de bijeenkomst werd vertrekkende kartrekker Bob Hutten in het zonnetje gezet. In het voorgaande programma ‘Noordoost Brabant Werkt!’ vervulde hij een belangrijke voortrekkers- en ambassadeursrol. De kick-off werd afgesloten met een rondleiding door de Verspillingsfabriek.

 

Afscheid

Door: Monaïm Benrida, Accountmanager Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met een reactie van Reinoud van Uffelen, Programmamanager VSV Noordoost-Brabant

Na acht jaar als accountmanager bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zet ik per 1 februari aanstaande een punt achter mijn werkzaamheden. Ik blijf wel binnen het ministerie actief, namelijk als projectleider bij de directie kennis. Een interessante stap waarin ik mijn ambities verder kan waarmaken. Maar tegelijkertijd betekent het dat ik afscheid neem van een mooie periode in mijn carrière.

 Voortijdig schoolverlaten op de kaart

Acht jaar geleden was voortijdig schoolverlaten nog een redelijk onbekend begrip in onderwijsland. Er was nog nauwelijks sprake van een netwerk of samenwerkingsverband, laat staan van projecten. Met cijfers (71.000 voortijdig schoolverlaters in Nederland in 2002), geld en een doel (35.000 schoolverlaters in 2012) onder de arm, toog ik richting regio’s. Het was pionierswerk. Vol trots kijk ik naar wat we hebben bereikt in die jaren: samenwerkingsstructuren staan, projecten lopen, de discussies die we nu voeren zijn puur inhoudelijk en iedereen is zich bewust van zijn of haar eigen rol. Naast het landelijke resultaat heeft het mij persoonlijk veel waardevolle contacten en soms zelfs vriendschappen opgeleverd. Als accountmanager zat ik aan tafel met docenten en directeuren van scholen, van voortgezet onderwijs tot mbo en speciaal onderwijs. Ik sprak met administratieve medewerkers, wethouders en collegevoorzitters. Kortom, ik was dáár waar het gebeurt en ik heb ervan genoten.

 Passend onderwijs

De afgelopen drie jaar speelde bovendien de implementatie van Passend Onderwijs. En ook op dat gebied zijn grote stappen gezet. Van een Amsterdam Arena vol protesterende docenten zijn we nu bij zorgvuldig geïmplementeerde plannen. Natuurlijk zijn er nog diverse zaken die aandacht verdienen, maar er is al veel bereikt. Ik ben blij dat ik daaraan een bijdrage heb kunnen leveren.

 Jongeren met lef

Naast deze thema’s hield ik me ook bezig met andere onderwerpen. Zo faciliteer ik mbo-instellingen op het gebied van het verbeteren van kwaliteit van onderwijs. En was ik betrokken bij het opzetten van de jongerenteams. Deze jongeren hebben vaak een pittige geschiedenis. Zij durven hun eigen verhaal te vertellen om andere leerlingen te behoeden dezelfde fouten te maken en hen te inspireren om stappen vooruit te zetten. Ik heb genoten van hun inzet en van die van topsporters binnen de teams. De passie waarmee bijvoorbeeld oud-bokser Arnold van der Leijden betrokken was, was inspirerend om te zien.

 Hobbels en successen

En toch komt aan al dat moois een eind. De reden is tweeledig; in de eerste plaats vind ik dat wanneer je van anderen verwacht dat zij zich continu verbeteren en ontwikkelen, je dat zelf ook moet (blijven) doen. Ik heb de kans gehad om mezelf binnen de organisatie te ontwikkelen. Een nieuwe functie is een logische, volgende stap. Daarnaast denk ik dat het voor de regio’s goed is om een frisse, nieuwe blik te krijgen in de gedaante van een nieuwe accountmanager. Een nieuw persoon kan duidelijk in kaart brengen wat werkt en wat niet. De rol van accountmanager blijft in mijn ogen overigens zijn waarde behouden. Net zoals de herinneringen aan alle hobbels en successen bij mij blijven bestaan. Ik koester alle geslaagde samenwerkingen, projecten en resultaten. En ik denk met veel plezier terug aan alle aangesneden taarten en gevierde feestjes. Er is veel bereikt, maar er is ook nog genoeg werk te verzetten. Ik wens alle betrokken partijen hier veel succes bij.

Reactie Reinoud van Uffelen, Programmamanager VSV Noordoost-Brabant

Toen ik in augustus 2013 begon in mijn huidige functie kenden Monaïm en ik elkaar al van diverse regio-bijeenkomsten. In die beginmaanden hadden wij een aantal botsingen en meningsverschillen, terugkijkend moesten wij beiden wennen aan deze nieuwe rolverdeling. Na verloop van tijd raakten wij aan elkaar gewend, later zelfs aan elkaar gehecht. De meningsverschillen bleven soms, maar we hadden allebei geleerd die zaken dan ook aan elkaar uit te spreken en zo hielpen we elkaar verder vooruit. We bespraken open en eerlijk van alles en nog wat en dus ook elkaars loopbaan. Deze stap verbaast mij dan ook niets. Ik wens Monaïm veel succes in zijn nieuwe functie. Ik denk ook met veel plezier terug aan de prettige samenwerking en…. we blijven elkaar zeker zien.

 

 

 

Regionaal samenwerken loont

(ONDER HET ARTIKEL EEN LINK NAAR DE PRESENTATIES)

Regionaal samenwerken loont. Daarom gaat het ministerie van OC&W door met de aanpak vsv zoals die vanaf 2008 in twee opeenvolgende regionale convenanten is vastgelegd.

Vanmorgen was er op het Koning Willem I College in Den Bosch een voorlichtingsbijeenkomst voor vertegenwoordigers uit diverse regio’s.

Monaïm Benrida en Ellen Ipenburg-Tomesen van het Ministerie van OC&W gaven tekst en uitleg aan zo’n 25 vertegenwoordigers van gemeenten en scholen. Uiteraard waren er ook mensen uit Oss en ‘s-Hertogenbosch aanwezig.

In de nieuwe situatie komt er geen convenant en is er een grotere rol voor de RMC-contactgemeente.

Het uitgangspunt voor de periode vanaf ‘16/17 is dat vol wordt doorgegaan met de aanpak van vsv waarbij de groep kwetsbare jongeren mee wordt genomen. Daarmee is er nu ook aandacht voor de groep jongeren uit het VSO en PRO. Succesfactoren als het vsv-programma, bestuurlijk commitment en transparantie over de resultaten blijven behouden. Tegelijk is blijvende aandacht nodig en streven we naar een sluitend vangnet.

Het plan voor de regionale vsv-aanpak en een sluitend vangnet voor kwetsbare jongeren bevat:

 • uitbreiden doelgroep en taak van RMC;
 • regionale samenwerking vsv en kwetsbare jongeren;
 • een sluitend regionaal vangnet;
 • gelijktrekken van de arbeidsmarkt- en RMC-regio’s
 • voortzetten nauwe betrokkenheid OCW
 • voortzetten en herverdelen financiële middelen en verantwoording

Studenten van de Middelbare Horeca School zorgden er voor dat het de gasten aan niets ontbrak. Na afloop werd er door hen ook een lunch geserveerd.

 

IMG_2136

Voorstel OCW regionale vervolgaanpak vsv en jongeren in een kwetsbare positie

 

Half december volgt er een kamerbrief over de vervolgaanpak vsv en jongeren in een kwetsbare positie. Eind januari krijgen de scholen meer informatie over de nieuwe prestatiesystematiek.

Een nieuw schooljaar

Geachte lezer,

We staan aan de start van een nieuw schooljaar. Ook dit schooljaar werken we weer regionaal samen in onze aanval op schooluitval. De aanpak van voortijdig schoolverlaten is succesvol gebleken: het aantal van 71.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2002 is teruggebracht tot 25.970 in het schooljaar 2012/2013.

Ook in de regio Noordoost-Brabant vertoonde het aantal VSV-ers een dalende trend. Onze regio kende in het schooljaar 2012/2013 nog maar 813 nieuwe voortijdige schoolverlaters. Dat is 1,5% en hiermee staat de regio Noordoost-Brabant landelijk op de 4e plaats.

Op de cijfers van 2013/2014 moeten we nog even wachten, maar we zijn inmiddels op een punt aangeland dat de cijfers niet echt verder meer zullen dalen.

Maar laten we ons niet schuldig maken aan cijferfetisjisme.

Samenwerken voor jongeren betekent dat je iedere jongere ziet zoals hij of zij is. De ambitie is en blijft een passende plek voor iedereen. Daarbij is het belangrijk ook oog te hebben voor jongeren in een kwetsbare positie. Landelijk zijn er zo’n 30.000 jongeren in het vo, vso, pro, vmbo-bb, entreeopleiding en mbo niveau 2 met een vergroot risico om uit te vallen als gevolg van een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften.

Dit schooljaar wordt het laatste schooljaar van ons regionaal VSV-convenant en dat sluiten we in het voorjaar van 2016 af met een feestelijke en informatieve bijeenkomst. Geen slotbijeenkomst, maar een startbijeenkomst, want ook daarna blijven we regionaal samenwerken in het belang van onze (kwetsbare) jongeren.

En…. op 30 september 2015 is er in Rosmalen een conferentie over VSV en LOB. Meer info: hier

Zoals het hoort is er over het vorige schooljaar ook een jaarverslag.  Hierin wordt niet alleen terug, maar ook vooruit gekeken! Op verzoek stuur ik u een gedrukt exemplaar.

Ik wens u een goed schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Reinoud-van-Uffelen-portret

Reinoud van Uffelen, programmamanager VSV Noordoost-Brabant, 06-45596458, r.vanuffelen@kw1c.nl 

Verlenging instrumentarium voortijdig schoolverlaten

De aanpak van voortijdig schoolverlaten is succesvol gebleken: het aantal van 71.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2002 is teruggebracht tot 25.970 in het schooljaar 2012/2013. Minister Bussemaker heeft in de brief “Startkwalificatie met perspectief, voor iedereen een passende plek” [1] dan ook aangegeven de succesvolle elementen van deze aanpak ook na afloop van de convenantperiode voort te willen zetten. Om dit mogelijk te maken, wordt het huidige vsv-instrumentarium met één jaar verlengd, zodat de nodige aanpassingen in wet- en regelgeving kunnen worden doorgevoerd. Omdat het om een verlengingsjaar gaat wordt de samenwerking voortgezet met dezelfde partners die eerder convenantpartners waren (scholen voor voortgezet onderwijs, mbo-instellingen en gemeenten). Om het verlengingsjaar mogelijk te maken zijn enkele aanpassingen in regelgeving aangebracht. De wijziging van de vsv-regelingen is op 19 augustus gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder leggen we e.e.a. op hoofdlijnen uit zodat duidelijk wordt wat hetzelfde blijft en wat er verandert.

De aanpak van voortijdig schoolverlaten blijft in het verlengingsjaar grotendeels hetzelfde als in de voorgaande jaren.

Wat blijft hetzelfde?

 • De vsv-doelstelling wordt een jaar doorgetrokken: de landelijke vsv-doelstelling van maximaal 25.000 vsv’ers in 2016 gaat ook gelden voor het jaar 2017.
 • De normpercentages voor het ontvangen van prestatiesubsidie over schooljaar 2014-2015 gaan ook voor schooljaar 2015-2016 gelden.
 • Vo- en mbo-instellingen kunnen ook in 2015-2016 aanspraak blijven maken op het vaste en variabele deel van de vsv-prestatiesubsidie;
 • De subsidies voor regionale middelen (waaronder de middelen voor de plusvoorzieningen) blijven ook beschikbaar in 2015-2016;

Wat verandert?

 • Scholen kunnen de vsv-middelen ook inzetten voor de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie; ongeveer 30.000 jongeren in het vo, vso, pro, vmbo-bb en de entreeopleiding en niveau 2 binnen het mbo hebben een vergroot risico om uit te vallen als gevolg van een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften. Vooruitlopend op de structurele borging van de aanpak van voortijdig schoolverlaten kunnen scholen nu al vsv-middelen inzetten om deze jongeren in het onderwijs te houden;
 • De convenanten worden niet verlengd en lopen af op 31 december 2015. In het verlengingsjaar werken de partners samen op basis van de samenwerkingsovereenkomst;
 • Van scholen wordt verwacht dat zij voor het verlengingsjaar een nieuw regionaal programma voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten opstellen.

[1] (Kamerstukken 26 695, nr. 94).

bron: www.aanvalopschooluitval.nl (Ministerie van OC&W)

Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015

In 2012 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap regionale convenanten afgesloten waarin scholen en gemeenten in elk van de 39 RMC-regio’s afspreken samen het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) verder terug te dringen. Om het inzicht in de relaties tussen beleid, ingezette middelen en de vsv-resultaten te vergroten, heeft het ministerie Panteia en SEOR gevraagd in de huidige convenantsperiode (2012-2015) het vsv-beleid te monitoren en te evalueren.

Ook onze regio verleende medewerking aan dit onderzoek.

Jaarrapport 2014 en overkoepelende samenvatting

Het eerste document dat onder het bericht is geplaatst betreft het jaarrapport 2014. Dit jaarrapport bevat onder anderen een kwantitatieve analyse naar de effectiviteit van regionale maatregelen en een analyse naar de samenhang tussen schoolbeleid en afname in voortijdig schoolverlaten. Het tweede document hieronder vat de overkoepelende resultaten van het gehele onderzoek samen, zoals gepubliceerd in de jaarrapporten 2012, 2013 en 2014. De conclusies geven een antwoord op de vraag hoe het vsv-beleid er op regionaal en instellingsniveau uitziet en of er verbanden zijn tussen (verschillen in) regionaal beleid, instellingsbeleid en de behaalde vsv-resultaten. Tot slot zijn aanbevelingen geformuleerd als antwoord op een aantal beleidsmatige vragen die door het ministerie van OCW aan het onderzoeksteam zijn gesteld.

Vervolgaanpak vsv na 2015/2016

De uitkomsten uit dit rapport zullen gebruikt worden bij het vormgeven van de vervolgaanpak na 2015/2016.

U kunt de rapporten hier inzien.

bron: www.aanvalopschooluitval.nl (ministerie van OC&W)

Dag van de Leerplicht 2015

Een korte reportage met 5 tweets en 5 foto’s

Ook dit jaar werd er in onze regio aandacht besteed aan de Dag van de Leerplicht. Wat je in feite natuurlijk om zou moet denken zoals wethouder Kees van Geffen van de gemeente Oss terecht opmerkte.

De dag begon met een Bestuurlijk Overleg. Onder voorzitterschap van wethouder Eric Logister (‘s-Hertogenbosch) werden de thema’s VSV en Kwetsbare Jongeren gekoppeld en werd de begroting voor het laatste convenantsjaar 2015/2016 vastgesteld. Ook werd vooruitgekeken naar de periode daarna, want het is belangrijk ook na het convenant te blijven samenwerken in de regio.

Tegelijkertijd werden er in ‘s-Hertogenbosch taarten uitgedeeld. “En niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook leerlingen van het entreeonderwijs en de Bovenschoolse Voorziening krijgen een bezoek” vertelde Liesbeth Endendijk van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

In Oss ging de aandacht uit naar de groepen acht. Deze leerlingen staan op het punt om de stap te zetten naar het voortgezet onderwijs. Ronald Nijhuis van het RBL BNO “De meesten van hen hebben dan ook de leeftijd van 12 jaar bereikt. Volgens de leerplichtwet zijn zij vanaf die leeftijd medeverantwoordelijk. Wij dachten dat het goed zou zijn om hen hierover goed te informeren op een leuke wijze.”

Op het Koning Willem I College vond er in de middag een ontmoetingsbijeenkomst plaats. “Omdat wij samen verantwoordelijk zijn voor jongeren” zei presentator Reinoud van Uffelen. Medewerkers van leerplicht en RMC uit ‘s-Hertogenbosch en Heusden waren aanwezig net als medewerkers van het RBL Sint-Michielsgestel e.o, het RBL BNO en de Regio Rivierenland. Marijke Mahieu en Irma Verweij vertelden iets over hun werk.

Er was een optreden van zangeres Eefke van der Loop, een interview met twee soms spijbelende leerlingen en een debat.

De dag werd dit jaar afgesloten met The Competition, de sectorwerkstukwedstrijd van 9 VMBO-scholen op het Koning Willem I College.

De volgende ochtend bracht Aleksandra Essens van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een bezoek aan de Entreeopleiding.

Aleksandra:” Het was een succes op de Weidonklaan! Uit het overzicht blijkt dat de groep van Margot (YO1D1A) en de groep van Anouk (YO1Z1D) de hoogste presentie hadden. Als leuke attentie heb ik deze groepen verrast met een lekkere taart. Tevens zijn er 2 leerlingen die individueel een goede score hebben, zij hebben een doosje bonbons gekregen. Zo ontzettend leuk om nu zelfs een jongen waar ik ooit een proces-verbaal tegen opgemaakt heb op het VO een compliment en kleinigheidje te geven. Hij had de beste aanwezigheid! Een meisje dat vaak rustig is en die je niet op de voorgrond ziet heb ik extra in het zonnetje gezet en naar voren geroepen. Ze had een kaartje van de docenten gehad (deze heeft ze voorgelezen) met een compliment voor haar aanwezigheid. Je zag ze stralen!

Deze diashow vereist JavaScript.

Convenant met een jaar verlengd

In de regio Noordoost-Brabant geven we samen uitvoering aan het vsv-convenant 2012-2015. Dit convenant volgde op het vsv-convenant 2008-2011.

Het convenant wordt met een jaar verlengd en dat betekent dat er ook voor schooljaar 2015-2016 een regionale rijkssubsidie beschikbaar is.

Op 6 februari kwam een regionale werkgroep bijeen in de Opkamer van de Middelbare Horecaschool op het Koning Willem I College. Er werd van gedachten gewisseld over de aanpak in het extra jaar. Het extra jaar geeft de mogelijkheid om samen voor te sorteren op de ontwikkelingen die komen gaan.

Op 19 maart hopen wij de begroting voor het extra jaar te overhandigen aan het bestuur.

De bestaande regionale werkgroep VSV/Kwetsbare Jongeren werd met het oog op het extra jaar uitgebreid.

In de Opkamer waren de volgende mensen aanwezig:

Liesbeth Endendijk (RMC-coördinator), Ronald Nijhuis (beleidsmedewerker RBL BNO), Han Viguurs (ROC de Leijgraaf), Stephanie Kuijper (Koning Willem I College), Ruby de Jong (’t Werktverband), Emine Yildirim (5* Noordoost Brabant Werkt!), Edward de Gier (Bossche Vakschool), Willie Stevens (Fioretti College), Monaïm Benrida (ministerie van OC&W), Reinoud van Uffelen (Programmamanager VSV Noordoost-Brabant)

“gesloten-beurs-intentieverklaring” getekend

Tijdens het regionaal congres op 16 oktober tekenden zes vertegenwoordigers van MBO en VO uit onze regio een intentieverklaring.

Met ondertekening van deze verklaring zeggen zij het volgende:

“Als er zich individuele gevallen voordoen waarbij dreigende VSV-ers wellicht baat zouden kunnen hebben bij een voorziening van een andere instelling en er is plaats op deze voorziening, dan kan deze leerling gebruik maken van deze voorziening zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht.”

De volledige intentieverklaring is hier in te zien.

 

Terugblik op congres “Verstandig Samen Verbeteren”

Op 16 oktober vond onder de titel “Verstandig Samen Verbeteren” een regionaal VSV-congres plaats. Key-note spreker Ronald Hünneman vertelde een prachtig verhaal met een duidelijke boodschap: “Als je wil dat je leerlingen blijven moet je zorgen dat ze graag naar school komen en dat ze zich gezien voelen.”  Aansluitend ging Reinoud van Uffelen kort in op de regionale stand van zaken en waren er vijf interessante workshops. (Hieronder een link naar de diverse powerpoint-presentaties).

Na een optreden van Eefke van der Loop werd het congres afgesloten met de ondertekening van “de gesloten-beurs-intentieverklaring”.

Presentaties en workshops van congres Verstandig Samen Verbeteren op 16 oktober 2014

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Cijfers, cijfers, cijfers

Laten we niet vergeten dat als we over VSV-cijfers praten, dat we eigenlijk over kinderen praten.

Maar de cijfertjes geven ieder jaar weer een beeld over hoe het in de regio gaat. Over de zeer voorlopige cijfers van 2013-2014 kunnen we zeggen dat DUO in onze regio 970 VSV-ers telt. Vorig jaar rond deze tijd was dat aantal 1033. Een daling dus van 63 zou je zeggen, maar die 1033 van vorig jaar werden in de loop van het jaar nog gecorrigeerd naar 880. Het aantal van 970 VSV-ers van dit jaar zal ook nog gecorrigeerd worden. Er zijn bijvoorbeeld nog bijna 80 examendeelnemers en als die voor het eind van het jaar een diploma halen gaan ze van de lijst af. Ook zal van een aantal N1-gediplomeerden vastgesteld worden dat ze meer dan 12 uur werken. Ook deze leerlingen zullen van de lijst afgaan.

Het is dus te vroeg om conclusies te verbinden aan de cijfers, maar met uitzondering van N1 hebben we op alle fronten de normen gehaald.

Cijfers regio 36 (volgens de DUO-rapportage van 8 oktober 2014)

aantal % norm
VO onderbouw 44 0,22%  1,0%
VMBO bovenbouw 105 1,21%  4,0%
HAVO/VWO bovenbouw 31 0,31%  0,5%
MBO 1 126 45,82%  27,5%
MBO 2 293 9,18%  11,5%
MBO 3/4 371 3,04%  3,5%
TOTAAL 970

VSV een jaar later

Onze regio neemt deel aan het project: Voortijdig schoolverlaten een jaar later.  Het project richt zich op het in beeld brengen en houden van “oud”-VSV-ers. In een groot deel van regio 36 is het in beeld brengen en houden van “oud”-VSV-ers al jaren de dagelijkse praktijk. Vanzelfsprekend, want ook voor de oud VSV-ers geldt dat zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten door alsnog terug naar school te keren of via een combinatie van werken en leren een startkwalificatie te behalen.

Eind augustus is een eerste analyse van de oud VSV-ers gemaakt en gedeeld met het ministerie. Een eerste stap want op basis van deze analyse wordt bekeken welke acties ingezet worden om deze jongeren een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt te geven.  Klik hier voor meer informatie over de inhoud van dit project.

Samen kijken naar de toekomst

In het Bestuurlijk Overleg VSV van maandag 30 juni 2014 keken de regionale bestuurders o.l.v. wethouder Jeroen Weyers samen naar de toekomst. Het convenant VSV loopt namelijk op 31 december 2015 af en ook daarna is het belangrijk dat we in het belang van onze jongeren samen blijven werken.

Monaïm Benrida van het Ministerie van OC&W vertelde dat op dit moment het veld wordt geraadpleegd om het beleid na 2015 vorm te geven. In het najaar wordt er meer duidelijk, maar Monaïm kon wel al een aantal uitgangspunten schetsen:

 • OC&W stelt middelen beschikbaar voor het tegengaan van schooluitval, waarbij scholen financieel geprikkeld worden tot lage schooluitval.
 • OC&W biedt cijfermatig inzicht op alle niveaus in de uitval en biedt actuele maandrapportages voor de jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.
 • Het terugdringen van VSV wordt steeds meer een eigenstandige verantwoordelijkheid van de regio, de scholen en de (contact)gemeenten.
 • OC&W stimuleert dat de regionale samenwerking wordt voorgezet en de integrale regionale aanpak centraal blijft staan.
 • De VSV-aanpak gaat onderdeel uitmaken van de kwaliteitsafspraken mbo. In dat kader richt de accountmanager zich voor de mbo-sector niet meer sec op VSV, maar wordt deze rol breder.
 • Eenvoud en zo min mogelijk administratieve lasten zijn randvoorwaarden.

Aansluitend verzorgde Anneke Westerhuis van ECBO een presentatie over de loopbanen van leerlingen. Daarbij zoomde ze in op de regio. Haar duidelijke stelling is dat onderwijsactoren (ook in de regio!) moeten handelen in het dilemma tussen selecteren en kwalificeren. Dit is echt een dilemma omdat elke keuze voor hen een risico inhoudt. Bij een strenge – en voor de school veilige- selectie onthoud je een individu een kans, als je iedereen de kans wil geven zich beter te kwalificeren geef je het individu wel die kans, maar het is een risico voor het onderwijsrendement.

In de aansluitende discussie spraken de bestuurders de intentie uit elkaars leerlingen te helpen waar nodig. Wethouder Jeroen Weyers benadrukte de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van scholen en gemeentes.

De volledige powerpoint is hier beschikbaar. PPT voor 30 juni 2014 compleet

Tot slot werd een kort jaarverslag gepresenteerd over het afgelopen convenantsjaar. Ook deze terugblik is hier beschikbaar. Korte terugblik op schooljaar 2013-2014