Afbeelding

Startpunt is talent & door naar perspectief

In de regio is het plan van aanpak jeugdwerkloosheid 2018-2019 vastgesteld. Het plan vindt u via deze link.

Advertenties

In Noordoost-Brabant zijn 176 van de 423 kwetsbare jongeren die ‘buiten beeld’ waren aan werk geholpen.

agrifood

Het gaat om werkloze jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie en zonder uitkering. Dankzij de samenwerking tussen de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (RMC), de sociale diensten en het Regionaal Werkbedrijf hebben deze jongeren nu een beter toekomstperspectief.  Dit resultaat kwam tot stand in AgriFood Capital Werkt!, het regionale arbeidsmarktprogramma van Noordoost-Brabant.

In 2017 waren er in Noordoost-Brabant 423 jongeren ‘buiten beeld’. Deze jongeren volgden geen onderwijs meer en werkten niet. Ze hadden geen uitkering en daardoor geen contact met instanties die hen op weg naar een opleiding of baan kunnen helpen. Deze groep jongeren is vaak kwetsbaarder omdat veel van hen schulden hebben en/of gebruik maken van hulpverlening. Buiten beeld zijn betekent dus veelal een minder goed toekomstperspectief.

Naar school of aan het werk 
Dankzij de samenwerking tussen het RMC, de sociale diensten en het Regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant zitten 176 van deze jongeren op school of volgen een traject richting school en/of werk of zijn aan het werk. Het RMC, die zich actief richt op de aanpak voortijdig schoolverlaten, heeft deze jongeren actief benaderd door onder andere huisbezoeken. Vanwege de goede resultaten wordt de aanpak in 2018 doorgezet. De jongeren die in 2017 hebben aangegeven geen hulp te willen, worden opnieuw benaderd.

Aanpak jeugdwerkloosheid
De aanpak om jongeren die buiten beeld zijn weer terug in beeld te krijgen, komt vanuit de samenwerkende instanties in AgriFood Capital Werkt!. De gezamenlijke doelstelling is om tot aan 2020 jaarlijks 30 jongeren zonder startkwalificatie, zonder school en zonder werk aan werk te helpen of in een traject richting onderwijs, werk en/of zorg te brengen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraken in de aanpak jeugdwerkloosheid die het Ministerie van SWZ in maart 2016 samen met de arbeidsmarktregio’s heeft gemaakt.