Nog 815 VSV-ers in onze regio

De definitieve vsv-cijfers over schooljaar 2014-2015 zijn beschikbaar via de VSV-Verkenner en de website Aanval op schooluitval. U kunt de cijfers ook zelf samenstellen via de VSV-Scanner.

In de regio Noordoost-Brabant telden we 815 VSV’ers. We hebben daarmee een kleine stijging van 803 VSV’ers in 2013-2014 naar 815 in 2014-2015. In beide jaren gaat het om een uitval percentage van 1,5%. We hebben het dus goed gedaan!

Opvallend in de cijfers is dat het Voortgezet Onderwijs in 2013-2014 106 VSV’ers had en dat daar een flinke stijging is naar 178. Het Mbo laat juist een daling zien van 697 naar 637 VSV’ers in 2014-2015. Om zicht te krijgen op de oorzaken van de stijging in het VO hebben we een kort onderzoekje gedaan bij de scholen die uitschieters hadden. Daaruit blijkt dat een groot deel van de jongeren onterecht als VSV’er is aangemerkt. Op basis hiervan maken deze scholen bezwaar tegen de cijfers.

 Dit zijn de gespecificeerde cijfers van onze regio:

cijfersregio36

Het is mogelijk om verder in te zoomen op uw school of gemeente naar keuze. Dat kan via deze link.

Sinds 8 november is het definitieve bestand met de namen en rugnummers van vsv’ers over het convenantjaar 2014-2015 beschikbaar op de beveiligde site van DUO. Rond 21 november is de beschikkingsbrief met betrekking tot de uitbetaling van de prestatiesubsidie verstuurd worden aan de scholen en instellingen.

Wijziging informatievoorziening

Vanaf komend voorjaar, rond het moment dat de nieuwe cijfers over schooljaar 2015/2016 bekend worden, zal de informatievoorziening met betrekking tot voortijdig schoolverlaten veranderen. De (nieuwe) cijfers zullen niet meer via de VSV-Verkenner te raadplegen zijn, maar via de website Onderwijs in Cijfers. Ook de website Aanval op schooluitval zal veranderen. Over beide trajecten zult u geïnformeerd worden via de nieuwsbrieven Middelbaar beroepsonderwijs en Voortgezet Onderwijs. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrieven aanmelden.

Foto’s congres Vooral Samen Verantwoordelijk

Op 20 oktober jl. onderstreepten meer dan 120 afgevaardigden van het onderwijs en gemeenten op de Talentencampus in Oss het belang van gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De afkorting VSV van Voortijdig School Verlaten is na de succesvolle bijeenkomst dan ook omgedoopt tot: Vooral Samen Verantwoordelijk.

Bekijk de foto’s:

Tijdens de inspirerende bijeenkomst is vooruit gekeken naar de periode van het nieuwe convenant (2016-2020). Hierin is naast het voorkomen van voortijdig schoolverlaten aandacht voor een sluitende aanpak van onderwijs naar de arbeidsmarkt – in samenwerking met gemeenten – voor kwetsbare jongeren. Het doel is om talenten van jongeren in de regio maximaal te benutten.

Wethouders Eric Logister (’s-Hertogenbosch) en Kees van Geffen (Oss) benadrukten bij de start van de bijeenkomst het belang van samenwerken en het aansluiten van het convenant bij AgriFood Capital. Prof. Dr. R (René) Clarijs gaf een masterclass over Einstein en voortijdig schoolverlaters. Het jeugdbeleid in Nederland en het beschikbare budget richt zich met name op curatie in plaats van preventie. Clarijs pleit voor een andere manier van samenwerken tussen onderwijs, gemeenschap en overheid zodat jongeren meer mogelijkheden hebben om een passende plek in onze maatschappij te vinden. Hierdoor hebben ze meer kans op een baan en een betere toekomst.

Voortijdig SchoolVerlaten (VSV) en Kwetsbare jongeren is één van de programmalijnen van AgriFood Capital Werkt!, het arbeidsmarkprogramma van AgriFood Capital.

Praktijkschool de Rijzert winnaar project Bazen verbazen

Wat houd het project Bazen Verbazen in?

Voor jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO-1 en zorginstellingen betekent de Participatiewet dat ze worden gestimuleerd om aan het werk te gaan. Toch is het vaak lastig voor deze jongeren, hun scholen en zorginstellingen om in contact te komen met werkgevers. Dus hoe pak je dat aan?

Bazen Verbazen is een project voor scholen en zorginstellingen die een brug willen slaan tussen hun jongeren en potentiële werkgevers. In twee workshops dagen jonge rolmodellen en cultuurprofessionals de jongeren uit om hun persoonlijke verhaal op een creatieve manier te vertellen. Samen denken ze na over vragen als ‘Wie ben ik? Wat kan ik?’ en ‘Wat heb ik nodig?’.

Deelnemende jongeren leren met Bazen Verbazen hoe ze zichzelf op een positieve manier kunnen presenteren om potentiële werkgevers te bereiken. Samen met de peer educators, cultuur-professionals en jou als begeleider ontwikkelen de jongeren tijdens de workshops een idee voor een creatief wedstrijdplan waarmee zij zich aan werkgevers kunnen presenteren.

Praktijkschool de Rijzert heeft zich hiervoor ingeschreven en is één van de 10 winnende scholen. Naast het deelnemen aan allerlei workshops om zichzelf te leren kennen en te leren presenteren, gaan ze een libdub maken. De libdub laat zien hoe goed en leuk het praktijkonderwijs is en wat de kwaliteiten van de leerlingen zijn.

Op 13 december staat een eerste presentatie gepland in het provinciehuis met VNO NCW.

Mogelijk gemaakt door:

Bazen Verbazen wordt gefinancierd door Fonds 21 en Instituut Gak en uitgevoerd door Diversion in samenwerking met CNV Jongeren en Maas theater en dans.

Meer informatie of organiseert u een werkgeversbijeenkomst en mogelijkheid tot presentatie:

Praktijkschool de Rijzert, Francis Gremmen, e-mail: francis@rijzert.nl of bel: 073 621 7623