Een nieuw schooljaar

Geachte lezer,

We staan aan de start van een nieuw schooljaar. Ook dit schooljaar werken we weer regionaal samen in onze aanval op schooluitval. De aanpak van voortijdig schoolverlaten is succesvol gebleken: het aantal van 71.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2002 is teruggebracht tot 25.970 in het schooljaar 2012/2013.

Ook in de regio Noordoost-Brabant vertoonde het aantal VSV-ers een dalende trend. Onze regio kende in het schooljaar 2012/2013 nog maar 813 nieuwe voortijdige schoolverlaters. Dat is 1,5% en hiermee staat de regio Noordoost-Brabant landelijk op de 4e plaats.

Op de cijfers van 2013/2014 moeten we nog even wachten, maar we zijn inmiddels op een punt aangeland dat de cijfers niet echt verder meer zullen dalen.

Maar laten we ons niet schuldig maken aan cijferfetisjisme.

Samenwerken voor jongeren betekent dat je iedere jongere ziet zoals hij of zij is. De ambitie is en blijft een passende plek voor iedereen. Daarbij is het belangrijk ook oog te hebben voor jongeren in een kwetsbare positie. Landelijk zijn er zo’n 30.000 jongeren in het vo, vso, pro, vmbo-bb, entreeopleiding en mbo niveau 2 met een vergroot risico om uit te vallen als gevolg van een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften.

Dit schooljaar wordt het laatste schooljaar van ons regionaal VSV-convenant en dat sluiten we in het voorjaar van 2016 af met een feestelijke en informatieve bijeenkomst. Geen slotbijeenkomst, maar een startbijeenkomst, want ook daarna blijven we regionaal samenwerken in het belang van onze (kwetsbare) jongeren.

En…. op 30 september 2015 is er in Rosmalen een conferentie over VSV en LOB. Meer info: hier

Zoals het hoort is er over het vorige schooljaar ook een jaarverslag.  Hierin wordt niet alleen terug, maar ook vooruit gekeken! Op verzoek stuur ik u een gedrukt exemplaar.

Ik wens u een goed schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Reinoud-van-Uffelen-portret

Reinoud van Uffelen, programmamanager VSV Noordoost-Brabant, 06-45596458, r.vanuffelen@kw1c.nl 

Verlenging instrumentarium voortijdig schoolverlaten

De aanpak van voortijdig schoolverlaten is succesvol gebleken: het aantal van 71.000 nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2002 is teruggebracht tot 25.970 in het schooljaar 2012/2013. Minister Bussemaker heeft in de brief “Startkwalificatie met perspectief, voor iedereen een passende plek” [1] dan ook aangegeven de succesvolle elementen van deze aanpak ook na afloop van de convenantperiode voort te willen zetten. Om dit mogelijk te maken, wordt het huidige vsv-instrumentarium met één jaar verlengd, zodat de nodige aanpassingen in wet- en regelgeving kunnen worden doorgevoerd. Omdat het om een verlengingsjaar gaat wordt de samenwerking voortgezet met dezelfde partners die eerder convenantpartners waren (scholen voor voortgezet onderwijs, mbo-instellingen en gemeenten). Om het verlengingsjaar mogelijk te maken zijn enkele aanpassingen in regelgeving aangebracht. De wijziging van de vsv-regelingen is op 19 augustus gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder leggen we e.e.a. op hoofdlijnen uit zodat duidelijk wordt wat hetzelfde blijft en wat er verandert.

De aanpak van voortijdig schoolverlaten blijft in het verlengingsjaar grotendeels hetzelfde als in de voorgaande jaren.

Wat blijft hetzelfde?

  • De vsv-doelstelling wordt een jaar doorgetrokken: de landelijke vsv-doelstelling van maximaal 25.000 vsv’ers in 2016 gaat ook gelden voor het jaar 2017.
  • De normpercentages voor het ontvangen van prestatiesubsidie over schooljaar 2014-2015 gaan ook voor schooljaar 2015-2016 gelden.
  • Vo- en mbo-instellingen kunnen ook in 2015-2016 aanspraak blijven maken op het vaste en variabele deel van de vsv-prestatiesubsidie;
  • De subsidies voor regionale middelen (waaronder de middelen voor de plusvoorzieningen) blijven ook beschikbaar in 2015-2016;

Wat verandert?

  • Scholen kunnen de vsv-middelen ook inzetten voor de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie; ongeveer 30.000 jongeren in het vo, vso, pro, vmbo-bb en de entreeopleiding en niveau 2 binnen het mbo hebben een vergroot risico om uit te vallen als gevolg van een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften. Vooruitlopend op de structurele borging van de aanpak van voortijdig schoolverlaten kunnen scholen nu al vsv-middelen inzetten om deze jongeren in het onderwijs te houden;
  • De convenanten worden niet verlengd en lopen af op 31 december 2015. In het verlengingsjaar werken de partners samen op basis van de samenwerkingsovereenkomst;
  • Van scholen wordt verwacht dat zij voor het verlengingsjaar een nieuw regionaal programma voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten opstellen.

[1] (Kamerstukken 26 695, nr. 94).

bron: www.aanvalopschooluitval.nl (Ministerie van OC&W)

Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015

In 2012 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap regionale convenanten afgesloten waarin scholen en gemeenten in elk van de 39 RMC-regio’s afspreken samen het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv) verder terug te dringen. Om het inzicht in de relaties tussen beleid, ingezette middelen en de vsv-resultaten te vergroten, heeft het ministerie Panteia en SEOR gevraagd in de huidige convenantsperiode (2012-2015) het vsv-beleid te monitoren en te evalueren.

Ook onze regio verleende medewerking aan dit onderzoek.

Jaarrapport 2014 en overkoepelende samenvatting

Het eerste document dat onder het bericht is geplaatst betreft het jaarrapport 2014. Dit jaarrapport bevat onder anderen een kwantitatieve analyse naar de effectiviteit van regionale maatregelen en een analyse naar de samenhang tussen schoolbeleid en afname in voortijdig schoolverlaten. Het tweede document hieronder vat de overkoepelende resultaten van het gehele onderzoek samen, zoals gepubliceerd in de jaarrapporten 2012, 2013 en 2014. De conclusies geven een antwoord op de vraag hoe het vsv-beleid er op regionaal en instellingsniveau uitziet en of er verbanden zijn tussen (verschillen in) regionaal beleid, instellingsbeleid en de behaalde vsv-resultaten. Tot slot zijn aanbevelingen geformuleerd als antwoord op een aantal beleidsmatige vragen die door het ministerie van OCW aan het onderzoeksteam zijn gesteld.

Vervolgaanpak vsv na 2015/2016

De uitkomsten uit dit rapport zullen gebruikt worden bij het vormgeven van de vervolgaanpak na 2015/2016.

U kunt de rapporten hier inzien.

bron: www.aanvalopschooluitval.nl (ministerie van OC&W)