Geslaagde bijeenkomst Koning Willem I College

Op het Koning Willem I College stonden studenten centraal in de bijeenkomst “Goede prestaties door goede relaties”. In de talkshow “Het Koning Willem I College draait door” vertelden diverse gasten over hun aanpak in de bestrijding van VSV. Ook studenten en oud-studenten waren aan het woord. In zijn inleidende presentatie deed Reinoud van Uffelen een suggestie voor de afkorting VSV: Verstandig Samen Verbeteren. De bijeenkomst werd afgesloten met een debat want als je je samen sterk maakt voor jongeren, dan ben je ook kritisch naar elkaar. Studenten van Impresariaat Sterk verzorgden de muzikale omlijsting.

De presentatie kunt u hier nogmaals doorkijken. Relevante documentatie vindt u hier en het filmpje hier.

Deze diashow vereist JavaScript.

20 maart 2014: Dag van de leerplicht

Op donderdag 20 maart 2014 vierden we voor de tiende keer de Dag van de Leerplicht. Tijdens de Dag van de Leerplicht staan we samen stil bij het feit dat kinderen in Nederland het recht hebben om naar school te gaan en een diploma te halen.

Bewustwording

Naar school gaan is niet alleen een plicht, maar vooral ook een recht! Met een diploma op zak hebben jongeren meer kans op een leuke en passende baan. Zo veel mogelijk leerlingen en hun ouders moeten zich hiervan bewust zijn. Gemeenten en scholen organiseren daarom allerlei acties.

Boxtel

In Boxtel bedankten de leerplichtambtenaren het Baanderherencollege voor de enorme verbeterslag die ze de afgelopen jaren hebben gemaakt. Daarnaast werden de leerlingen bedankt omdat ze van hun leerrecht gebruik maakten.

‘s-Hertogenbosch

Dit jaar wilden de leerplichtambtenaren de Dag van de Leerplicht op een positieve en ludieke manier benaderen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in ‘s-Hertogenbosch hebben vooraf doorgegeven welke klas van hun school het minste verzuim heeft. Deze klas werd door leerplichtambtenaren verrast met een taart. Elke school voor voortgezet onderwijs is bezocht. Ook bij het T.O.M.-project is een taart bezorgd.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het Koning Willem 1 College te ‘s-Hertogenbosch besteedde ook aandacht aan de Dag van de Leerplicht. Er vond een bijeenkomst plaats voor alle medewerkers van de school waarin de nieuwe afwezigheidsregistratie centraal stond. Tot nu toe registreerde het Koning Willem 1 College de aanwezigheid. Door de afwezigheid in plaats van aanwezigheid te registreren, kan het verzuim beter gesignaleerd en gemeten worden. Daarnaast heeft Reinoud van Uffelen, programmamanager voortijdig schoolverlaten Noordoost-/Brabant, een interview gehouden met RMC-ambtenaar Marijke Mahieu. RMC staat voor Regionale Meld- en coördinatiefunctie voor scholen en gemeenten. Volgens de RMC-wet is de gemeente verplicht om voortijdig schoolverlaters in beeld te krijgen en te houden en alles in het werk te stellen om hen alsnog een startkwalificatie te laten behalen. Het interview ging vooral over de zin en onzin van het melden van verzuim van jongeren van 18 jaar en ouder.

Handboekje voor betrokken begeleiders

Tot slot werd een handboekje voor betrokken begeleiders gepresenteerd. Daarin zeggen Jeanette Noordijk en Cor van Gerven van het Koning Willem I College het volgende: “Terugdringen van schooluitval is geen project met een begin en een eind. Ook op het Koning Willem I College kunnen we veel doen om schooluitval tegen te gaan. Als begeleider van jonge mensen speelt u daarbij een belangrijke rol. Het is goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. Daarom dit boekje!”

Het boekje kunt u hier inzien: http://issuu.com/reinoudvanu/docs/handboekje_voor_betrokken_begeleide

De powerpoint van de bijeenkomst: https://www.dropbox.com/s/bzuf48l3bl1cafh/2014-03-20%20PPT%20dag%20van%20de%20leerplicht.pdf

Ingrado

Branchevereniging Ingrado draagt actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk, en van goede voorwaarden voor het werk van haar leden.

Zie verder de websites van Ingrado en de dag van de leerplicht

“Startkwalificatie met perspectief, voor iedereen een passende plek”

Zo luidt de titel van de VSV-brief die op 5 maart aan de Tweede Kamer is gestuurd. Medio januari werd al bekend gemaakt dat de VSV-cijfers in 2012-2013 fors gedaald zijn naar 27.950 vsv’ers. De brief bevat een aanpak om de komende jaren het aantal nieuwe schoolverlaters verder terug te brengen naar maximaal 25.000 in 2016.

De volledige brief en de cijferbijlage vindt u op de landelijke site en wel  hier (onderaan het artikel).

In het persbericht dat Bussemaker vandaag uitbracht n.a.v. de VSV-brief stelt zij dat nog te veel jongeren afhaken voordat zij begonnen zijn aan een mbo-opleiding. Jaarlijks vallen bijna 10.000 jongeren uit voordat zij de overstap naar het mbo maken of als zij net de overstap hebben gemaakt. Dat is ruim een derde van de totale uitval. “De vrijblijvendheid moet er af.” Minister Bussemaker wil dat alle leerlingen die van het vmbo doorstromen naar het mbo zich nog voor de zomer (uiterlijk 1 mei) hebben aangemeld voor een vervolgopleiding. Een vergelijkbare maatregel geldt sinds kort in het hoger onderwijs.