Zoeken naar oplossingen voor 4 HAVO

Door: Iris Franken

Inleiding en achtergrond

Klein onderzoek in de regio (hier!) wees uit dat gemiddeld circa 20% van havo 4 blijft zitten en dat, gemiddeld genomen,  een groot aantal van deze zittenblijvers het na de tweede keer vier havo alsnog niet haalt en dan, vaak op het laatste moment, de havo ongediplomeerd en (soms) nog leerplichtig moet verlaten. Dit beeld sluit aan op de landelijke cijfers. ECBO heeft onderzoek laten doen naar de uitstroom en afstroom van havo/vwo. (hier)

Stick Together probeert deze groep uitvallers in beeld te krijgen en te volgen naar hun vervolgonderwijs. Dit jaar ging het om 67 in het programma opgenomen havo/vwo uitvallers, waarvan er op 1 november jl. vier als voortijdig schoolverlater geregistreerd staan. De groei van de doelgroep zit met name in de ongediplomeerde bovenbouw havo en dit is nou net de groep met een minder vastomlijnd idee over loopbaanoriëntatie. Vanuit het mbo komt daarnaast landelijk het geluid dat ingestroomde havisten uitvallen op het mbo.

Beschrijving doelgroep uitvallers havo/vwo, grofweg te verdelen in:

 • “hardwerkende volhouders”:  blijven tot het einde streven naar een diploma -> als het uiteindelijk niet lukt,  teleurstelling en weerzin tegen mbo -> hebben geen tijd voor een gedegen LOB-traject genomen of gekregen.
 • “Afgehaakte ordeverstoorders”: weten vroegtijdig dat ze niet op juiste plek zitten of hebben de moed al opgegeven (december/april) -> niet gemotiveerd meer voor onderwijszaken (waaronder ook LOB).

Voor beiden doelgroepen zou een gedegen LOB-traject verhelderend zijn, ofwel als wake-up call en/of om de focus op het einddoel te houden, ofwel om een individueel passende oplossing te zoeken, omdat het niet lukt op de huidige opleiding.

Daarnaast:

 • Contacten tussen havo en mbo zijn niet structureel. Weinig kennis over mbo bij havo/vwo.
 • De beeldvorming over mbo.
 • Weinig managementinformatie over instroom en afstroom havisten bekend bij mbo’s.
 • Er zijn geen portfolio’s over opgedane kennis van de havisten, geen structurele voorzieningen op het mbo.
 • Vaak geen warme overdracht.

 Kortom:

–       Mbo als herkansing of kans voor doorstroom naar hbo.

–       Een goed netwerk tussen vo en mbo is nodig

–       De uitvallers en het mbo zijn gebaat bij een goede loopbaanoriëntatie.

–       Het vo en de uitvallers zijn gebaat bij een oplossing tijdens de uitval-fase

Doel

Uitvallers van havo/vwo hebben dusdanig zicht op hun loopbaan, dat ze  een onderbouwde en gemotiveerde keuze kunnen maken voor een vervolgopleiding/traject.

Aanpak

In gezamenlijkheid, omdat het een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel VO, als MBO als leerplicht.  Graag zouden we in overleg gaan met de decanen van het havo/vwo en het mbo om te vragen wat zij nodig hebben en achten en wat het mbo nodig heeft en acht om een leerling goed te kunnen plaatsen.

Ideeën:

Inventariseren wat het vo (decanen/teamleiders) nodig en belangrijk vindt.

Ideeën die leven vanuit de verschillende verantwoordelijke partijen en die getoetst kunnen worden bij de inventarisatieronde met de decanen en teamleiders:

 • Individueel begeleidingstraject vlak voor zomervakantie en meteen na de zomervakantie, gericht op havisten die versneld LOB traject moeten volgen omdat ze uitvallen. Uitvoering via het SCO van ROC de Leijgraaf. Aanmelding via havo/vwo-decanen. Betaling via VSV-gelden misschien dit jaar mogelijk.
 • Motivatietraject (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik) van bijvoorbeeld een aantal uur per week, gevolgd door een keuzetraject.
 • Beperkt vakkenpakket in overleg met leerplicht in combinatie met eventueel werk en een loopbaanoriëntatietraject.
 • Tussen januari en juni een doorlopend traject waarbij tussentijdse instroom mogelijk is.  Uitvoering: Dit kan ofwel uitgevoerd worden op het vo (passend traject, bijvoorbeeld een bepaald aantal vakken en minimumeisen in een separate klas, om orde-verstoren te voorkomen).
 • Voorlichtingsavond of oriëntatiedag op het MBO: wordt door ROC de Leijgraaf in regio Uden/Veghel gehouden, voorzichtige opzet hiervan nu ook in regio Oss, zou verder uitgewerkt kunnen worden.
 • Bewustwording van en aanpassing didactiek  voor (uitgevallen) havisten op het mbo.

Verantwoordelijken

Voortgezet onderwijs: havo/vwo scholen.

MBO: in de regio willen ROC de Leijgraaf en Koning Willem I College dit gezamenlijk oppakken.

RBL BNO/leerplicht, om te bewaken dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Financiële middelen:

Vanuit de VSV-middelen kunnen er op de vsv-begroting voor de komende twee jaar middelen vrijgemaakt worden en zou er eventueel een pilot gedraaid kunnen worden.

Tijdspad

Eind januari 2014 bespreken in het bestuurlijk overleg VSV en door Peer van Summeren in strategisch hofleveranciersoverleg.

Februari/maart 2014: rondgang langs VO decanen en hun teamleiders en belanghebbenden in het mbo.

(Eind) maart 2014 overzicht inventarisatieronde en aanbevelingen.

 

Meer info: Iris Franken: iris.franken@leijgraaf.nl

Presentatie beleidsnotitie

Vandaag presenteerde Reinoud van Uffelen de beleidsnotitie “Goede prestaties door goede relaties”. Scholen kunnen nog veel doen om uitval te voorkomen en het Koning Willem I College dus ook. Terugdringen van schooluitval is geen project met een begin en een eind. Het vergt een structurele verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De doelstelling is ambitieus, maar haalbaar. We streven het doel na om jongeren een betere positie te geven op de arbeidsmarkt en voldoende kansen op succesvolle participatie in de maatschappij. Iedere jongere telt.
Reinoud pleit voor een versterking van de begeleidingsstructuur op alle afdelingen, waarmee ook wordt aangesloten bij het nieuwe zorgbeleid op het college. Uiteindelijk draait alles om een goede band met de leerling en daarmee citeerde hij Pedro de Bruyckere die bij de opening van het schooljaar al verkondigde: “Door de band zijn onze jongeren gelukkig en gaan ze graag naar school.”
In het onderwijs kennen we veel afkortingen, waarvan de meeste mensen niet eens weten wat ze betekenen. Reinoud deed daarom een suggestie voor de afkorting VSV: Verstandig Samen Verbeteren.
De presentatie vindt u hier. De beleidsnotitie is voor intern gebruik op het Koning Willem I College, maar u kunt een exemplaar aanvragen. Als u het formulier invult, dan krijgt u het toegestuurd.

Bossche vakschool officieel geopend!

Vandaag opende wethouder Jeroen Weyers de Bossche Vakschool die is ontstaan door het samengaan van het Hervion College en het Duhamel College. Hij deed dat samen met directeur Edward de Gier die in zijn toespraak refereerde aan een bezoeker die hem bij binnenkomst de vraag stelde “ben je trots?” Trots dat is hij zeker, maar Edward vertelde ook dat de opening pas het begin is van de Bossche vakschool waar het gaat om talentontwikkeling van jonge mensen.

Jeroen Weyers noemde ook zijn voorgangers Bart Eigeman en Ruud Schouten. Zij waren voorvechter voor een breed VMBO in Den Bosch en Jeroen hoefde als een goede spits -of linksbuiten zoals hij zichzelf omschreef-  de bal alleen maar in te koppen.

De Bossche vakschool wordt de komende jaren de plek waar ruimte wordt gegeven aan talent. Dat was op de opening al te zien. Na de inleidende toespraken volgde een rondleiding langs de verschillende leerpleinen. Daarbij speelden leerlingen een actieve en gastvrije rol. Zij waren ook trots! Via Toerisme, Zorg en Welzijn en het prachtige nieuwe Techniekplein kwamen de genodigden in restaurant Tasty waar veel lekkers werd geserveerd door de trotse leerlingen.

Afbeelding